حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران درباره موج رو بە گسترش اعتراضات کارگری در ایران

 

تازه ترین دور اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بیست و شش روز خود را پشت سر گذاشت. این اعتصاب اگرچه ادامه اعتصابات پیش از این کارگران این مجتمع علیه مدیریت و دولت با خواستههای معین است، اما بر متن بحران اقتصادی تعمیق یافته در ایران، بخشی از مبارزات و اعتراضات کارگران علیە کل نظام سرمایەداری حاکم بر ایران است.

اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه همراه با اعتراضات کارگران شهرداریها، ماشین سازی، کارگران ساختمانی، معلمان، پرستاران و کارگران سایر رشتههای اقتصادی دارای خواستههای مشترک است. از جمله اعتراض علیه پایین بودن دستمزدها، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، عدم پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما، خصوصی سازی صنایع و خدمات، وجود شرکتهای پیمانکاری و چپاول دسترنج کارگران توسط آنان، قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضاء، جلوگیری از تعطیلی کارخانەها و اخراج کارگران از جمله خواستهها و مطالبات کارگران است. به این اعتبار یک جنبش مطالباتی پر قدرت در ایران شکل گرفتە است کە حاکی از وجود زمینههای عینی مبارزە گستردە طبقە کارگر علیە پایەهای اصلی نظام سرمایەداری و کل حاکمیت این نظام در ایران است. اکنون اعتصابات کارگران هفت تپە بە سمبل مبارزات کارگری در ایران تبدیل شدە است. جدا از پیگیری و قاطعیت خود کارگران، حمایت و همراهی خانوادەهای آنها و شرکت فعالشان در این اعتراضات یکی از برجستەترین شاخص های این دورە اعتراضات کارگری است. همبستگی گسترده و حمایت بی دریغ از این مبارزات وظیفه فعالین جنبش کارگری چە در ایران و چە در خارج از کشور است تا پیگیرانه نه تنها پژواک صدای اعتراض کارگران هفت تپه باشند، بلکه برای ایجاد هماهنگی با هدف سراسری کردن این اعتراضات و توده گیر کردن آن از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

در این راستا، کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران، ضمن حمایت بیدریغ از اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، برای جلب حمایت تشکلهای کارگری و احزاب و سازمانهای چپ وسوسیالیست در خارج می کوشد و خود را بخشی از تلاش های کنونی و آیندە  برای سراسری و تودەای کردن این جنبش طبقاتی می داند.

کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

٩ ژوئیه ٢٠٢٠