حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران در باره رویدادهای سیستان و بلوچستان

مردم آزادیخواه!

کشتار وحشیانە سوخت بران در روز دوشنبه چهارم اسفندماه توسط نیروهای سپاه پاسداران و هنگ مرزی در سراوان، خشم و نفرت هرچه بیشتر تودەهای مردم زحمتکش سیستان و بلوچستان را علیه جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران برانگیختە است.

مردم خشمگین شهر سراوان و مناطق دیگر سیستان و بلوجستان، روز سه شنبه پنجم اسفندماه برای نشان دادن اعتراض و نارضایتی خود علیه این جنایت و عدم تحویل اجساد قربانیان و جلوگیری از عیادت مجروحین حادثه، به فرمانداری شهر مراجعه کردند، اما اعتراض آنان یکبار دیگر به خشونت کشیده شد. مردم دست به مقاومت زدند بطوریکه امروز، ششم اسفندماە، شاهد یک خیزش عمومی در شهر و روستاهای سیستان و بلوچستان علیه رژیم اسلامی و در راس آن سپاه پاسداران هستیم.

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران، ضمن محکوم کردن کشتار سوخت بران، کە هم¬سرنوشت کولبران در کردستان و سایر مردم فرودست در کل ایران هستند، از خیزش تودەهای مردم سیستان و بلوچستان حمایت می کند و همە انسانهای آزادیخواه را فرا می¬خواند کە از این اعتراضات حمایت کنند.

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران همچنین از سازمانها و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە به اقدام عملی علیه جنایتهای جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان بپردازند.

انعکاس اخبار مربوط به جنایت سپاه، جلب حمایت افکار عمومی از خیزش توده های مردم سیستان و بلوچستان، تلاش برای محکومیت این جنایت توسط مجامع بین المللی و آزادیخواه، ابتدائی¬ترین وظیفەای است که در اتحاد عملی فراتشکیلاتی باید در دستور کارمان قرار بگیرد.

کمیتهخارجازکشورحزبکمونیستایران

٢٤ فوریە ٢٠٢١

٦ اسفندماە ١٣٩٩