حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له به مناسبت انتشار مباحثات درونی حزب کمونیست ایران

 

طی روزهای اخیر مباحثات درونی حزب کمونیست ایران در شبکەهای اجتماعی انعکاس بیشتری پیدا کردەاند و موجب نگرانی هائی در نزد فعالین، دوستان و هواداران این جریان و تودە وسیعی از انسانهای آزادیخواه و برابری طلب کە آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی را دارند و تضعیف جریان ما را بە زیان جنبش کارگری و سوسیالیستی می دانند، شدە است. برای تخفیف این نگرانیها تاکید بر چند نکته را ضروری می دانیم:
1- کمیته مرکزی کومه له در عین اینکه وجود اختلاف نظر سیاسی را پدیدەای دائمی و طبیعی در حزب می داند و آن را بخشی از شرایط لازم برای هرگونه تحول و پیشروی در حزب می داند، اما منتسب کردن اعضاء حزب، که همگی داوطلبانه و با قبول برنامه و اساسنامه حزب در آن فعالیت می کنند، به جناح های بندی های “راست و چپ”، “ناسیونالیست و سوسیالیست” و یا هر بر چسپ دیگری را، نامسئولانه و مردود می داند. در عین حال از رفقای حزبی در هر کجا که هستند، انتظار دارد که چنانچه به هر دلیل مایل به ادامه این مباحثات هستند، آنرا با سعه صدر و با زبان رفیقانه، با اتکاء بر خرد و منطق دنبال کنند.

2- در شرایطی که فقر شدید و دشواریهای معیشتی، بیماری کرونا و چشم بستن رژیم بر گسترش آن، سرکوب آزادیها و حقوق ابتدائی مردم، از هر سو اکثریت مردم این جامعه را تحت فشار شدید گذاشته است، در حالی که گسترش مبارزات کارگری و حرکت های اعتراضی توده ای، نشان از ورود جامعه ایران به دوران پر تحول جدیدی دارد، اولویت ما به طور منطقی بایستی بر کاهش آلام مردم و حضور فعال در مبارزات جاری روزانە آنان جهت تغییر شرایط موجود متمرکز باشد. دنبال کردن مشغله های ذهنی و ایجاد نگرانی از تعمیق مجادلات در صفوف حزب کمونیست ایران، در چنین شرایطی نه تنها کمک کننده نیستند، بلکه می تواند بر نگرانی های موجود در جامعه بیفزاید و با بزرگ جلوه دادن مشکلات درونی به مبارزات مردم لطمه بزند. رهبری کومه له اولویت های خود را بر این اساس قرار داده است و از رفقای حزبی در بخشهای دیگر تشکیلات نیز انتظار دارد که از همین جهت گیری پیروی کنند.
3_ کمیته مرکزی کومه له به سهم خود تمام تلاش خود را برای ادامه کاری و حفظ وحدت در صفوف حزب کمونیست ایران بر مبنای برنامه، اساسنامه، استراتژی حزب و مصوبات رسمی کنگره ها و پلنوم ها مبذول خواهد کرد و فعالیتهای روتین خود را بر اساس تعهدات خود در قبال جامعه کردستان دنبال خواهد کرد.

کمیته مرکزی کومه له
( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
٥ شهریور ١٣٩٩
٢٦ اوت ٢٠٢٠