حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در محکوم کردن حمله هوایی ترکیه به اقلیم کردستان!

 

بامداد روز چهار شنبە ٢٧ ساعت  شهریورماە، هواپیماهای جنگی دولت ترکیە  پس از ٣ بار بمباران کردن بیمارستانی در آبادی ” سکینە” در شەنگال واقع در اقلیم کردستان عراق، این بیمارستان را به تمامی ویران کردند. بە گفتە مقامات محلی در نتیجە این بمباران ها شمار زیادی کە هنوز امار دقیق آن در دست نیست جان خود را از دست دادە یا زخمی شدەاند. پس از اولین حملە در حالیکە مردم برای کمک بە آسیب دیدگان  خود را بە محل بمباران رساندە بودند، بار دیگر از سوی جنگندەهای ترکیە مورد حملە قرار گرفتند کە بە شمار قربانیان این اقدام جنایتکارنە افزودە شد.

این اولین بار نیست کە دولت ترکیە مردم این منطقە در کردستان عراق را مورد حملە وحشیانە خود قرار میدهد. در حقیقت دولت ترکیه گمان می کند که می تواند با اینگونه اعمال مردم کردستان را مرعوب کند و ناکامی های سیاسی خود در ترکیه، در سوریه و در همه خاورمیانه را با قدرت نمایی هایی از این نوع پنهان کند

کمیته مرکزی کومه له این حمله وحشیانه را به شدت محکوم می کند و همصدا با همه مردم آزادیخواه منطقه، خواهان پایان یافتن دست درازی های دولت اردوغان و حزبش علیه مردم کردستان است.

کمیته مرکزی کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

٢٧ شهریور ماە ١٤٠٠

١٨ اگوست ٢٠٢١