حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در مورد تهدیدهای فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران

محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، روز دوشنبه 15 شهریور هنگام بازدید از واحدهای مرزی سپاه در کردستان، تهدیدهای همیشگی خود را بر علیه نیروهای اپوزیسیون که مقرهای مرکزی آنها در کردستان عراق مستقر است، تکرار نمود. در پاسخ به این تهدیدات کمیته مرکزی کومه له یادآوری نکات زیر را لازم می داند:

1- این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی مردم کردستان عراق و نیروهای اپوزیسیون را تهدید می کند. جمهوری اسلامی طی چند دهه اخیر نه فقط تهدید بلکه از هیچ کوشش عملی برای سلب امنیت از مردم کردستان، توپ باران مناطق مرزی ، موشک باران مقرات کومه له و حزب دموکرات و انجام اعمال تروریستی بر علیه نیروهای اپوزیسیون کوتاهی نکرده است.صدها تن از کادرها و اعضاء احزاب مخالف جمهوری اسلامی در کردستان عراق هدف اعمال تروریستی رژیم ایران قرار گرفته، جانباخته و یا زخمی شده اند. چه بسیار مزارع و باغات مردم زحمتکش به آتش کشیده شده اند. آنچه که هرگز برای جمهوری اسلامی اهمیت نداشته است، رعایت پروتکل های بین المللی بوده است. تا جائیکه جمهوری اسلامی فراتر از این به خود اجازه داده است در کل منطقه هم به اعمال تجاوزکارانه و تروریستی دست بزند.

2- برخلاف آنچه که فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ادعا می کند، جمهوری اسلامی نه بوسیله نیروهائی در آنسوی مرزها، بلکه از جانب توده های مردم به جان آمده ای که نان و کار و آزادی و حقوق اولیه خود را می خواهند، مورد تهدید جدی قرار گرفته است. اعتصابهای کارگری، اعتراضات و خیزشهای پی در پی مردمی، بحرانهای اجتماعی و سیاسی دامنگیر رژیم که برای هیچکدام از آنها هم راه چاره ای ندارد، هستند که کل موجودیت رژیم را به مخاطره افکنده اند. با این واقعیت ها نمیتوان با ادعای اینکه گویا تهدیدهای از آنسوی مرزها متوجه جمهوری اسلامی شده است، پرده پوشی نمود.

3- کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)، در مورد موقعیت خود در کردستان عراق، سیاست روشن و اعلام شده ای دارد و تاکنون دقیقا مطابق این سیاست عمل کرده است. این سیاست مبتنی بر استراتژی ما و ارزیابی ما از شرایط سیاسی در کردستان و ایران است. اولویتهای ما و تاکتیک سیاسی و مبارزاتی ما بر این مبانی متکی هستند. از نظر ما کردستان عراق، از زمانی که در آن حکومتی برقرار شده است، دیگر پشت جبهه ای برای مبارزه مسلحانه ما در کردستان ایران محسوب نمی شود. ما از مرزهای حکومت محلی کردستان برای انجام حرکتهای مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی استفاده نمی کنیم. ما نمی خواهیم مردم ستمدیده و شریف در کردستان عراق به این بهانه آماج حملات رژیم ایران قرار بگیرند. این سیاست نه تحت فشار هیچ نیروئی، بلکه از احساس مسئولیت و از اولویتهای سیاسی خود ما ناشی شده است.

4- از نظر ما هدف جمهوری اسلامی از اینگونه دست درازیها به کردستان عراق، همانند دولت ترکیه، در درجه نخست نه نیروهای اپوزیسیون،بلکه خود حکومت محلی کردستان است. آنها می خواهند نشان دهند که در این منطقه حکومت و اقتداری وجود ندارد. آنها با هر نشانه ای از تحقق “حق تعیین سرنوشت مردم کرد”، در هرکدام از بخشهای کردستان سر دشمنی و ناسازگاری دارند. مسئولین حکومت محلی کردستان اگر این حقیقت ساده را درنیابند، به دام توطئه های دولتهای عراق و ایران و ترکیه و سوریه خواهند افتاد. توطئه هائی که بدون شک  تا سرکوب کامل هرگونه حرکت آزادیخواهانه و رهائی بخش ادامه خواهد یافت. از اینرو ضروری است که حکومت محلی کردستان برای دفاع از منافع و حفظ حرمت خود نیز شده است، در اینباره موضع روشنی داشته باشند.

5- فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران به مردم محلی هشدار داده است که خود را از محل استقرار احزاب اپوزسیون دور نگهدارند. باید به این فرد یادآورشد که پیوند معنوی و سیاسی مردم کردستان عراق با نیروئی به عنوان نمونه مانند کومه له عمیق تر از آن است که چنین تهدیداتی به تواند به آن لطمه ای وارد کند. رژیم بعث با همه درندگی و حتی با بکار بردن سلاح شیمیائی هم نتوانست این پیوند را بگسلد و کومه له را از پشتیبانی مردم در کردستان عراق باز بدارد. لحظات تاریخی این همبستگی همگی در حافظه مردم این منطقه ثبت شده است. کومه له نه فقط در توافق با حکومت محلی کردستان، بلکه در عین حال به حمایت و پشتیبانی بیدریغ مردم هم سرنوشت در کردستان عراق متکی بوده است. این همان نیروئی است که هرگاه مرتجعین و دیکتاتورها آنرا به حساب نیاورده اند، سرشان به سنگ خورده است.

6- مقرهای مرکزی احزاب اپوزسیون در عین حال محل زندگی کودکان و خانواده های پناهنده سیاسی بسیاری است، که اتفاقا از دست جهنمی فرار کرده اند که جمهوری اسلامی برای مردم ایران بوجود آورده است.  هم حکومت محلی کردستان و هم ما به عنوان یک نیروی معین در قبال حفظ امنیت آنها مسئولیت داریم. مجامع و نهادهای بشر دوست بین المللی نیز ضروری است که مسئولیتهای خود را در این زمینه بشناسند و اجاز ندهند که جمهوری اسلامی حتی با یک تهدید صرف هم از آنها سلب امنیت و آرامش نماید.

کمیته مرکزی کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

‏2021‏/09‏/06