حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در پشتیبانی از فراخوان مادران داغدیده برای روز پنجم دیماه

مردم مبارز کردستان، زنان و مردان آزاده!

خیزشی که در ٢٤ آبان ماه شروع شد و حدود یک هفته به طول انجامید، تناسب قوای بین جمهوری اسلامی و مردم را به نفع مردم خواهان “نان، کار، ازادی” بهبود بخشید. اما سران رژیم، که جوهر ضد رژیمی خیزش آبان ماه را بو کشده بودند، مزدوران تربیت شده و بی رحم خود را با فرمان “آتش به اختیار” به جان مردمی انداختند که شعار اولیەشان لغو تصمیم گران کردن بنزین بود. آتش به اختیاران نیز از همان لحظات نخست تظاهر کنندگان را با انواع سلاحهای کشنده هدف مستقیم  قرار دادند و صدها تن را به خاک و خون کشیدند. سران جمهوری اسلامی تا هم اکنون از اعلام شمار جانباختگان خودداری کردەاند. اما شواهد نشان میدهد که ممکن است قربانیان رژیم به هزار نفر و بیشتر هم رسیده باشد. تا هم اکنون مرگ ٣٠٤ نفر به تایید سازمان عفو بین الملل رسیده است.

سران رژیم، تا کنون از پس دادن جنازەهای جانباختگان خود داری کرده و در مواردی هم که به انجام اینکار ناچار شدند خانوادەها را را تهدید کردند که نباید برای قربانیان مراسم گرفته و یا راجع به آنها آگاهگری کنند. خانواده های مبارز با جواب دندانشکن به تهدید ها جواب دادند. شماری از این خانواده ها با انتشار اطلاعیه ای از مردم ایران خواسته است که روز پنجشنبه، پنجم دیماه، در مراسمهای گوناگون یاد جانباختگان را گرامی بدارند. و ارتکاب این جنایات محکوم کنند.

مردم آزاده!

اکنون سران جمهوری اسلامی سیاست شیادانه و دو رویانەای را در پیش گرفتەاند. آنها از یکطرف به نوعی دلجویی از مردم روی آوردەاند و از طرف دیگر همچنان به دستگیری های وسیع ادامه می دهند. باید به هر شیوەای که ممکن باشد هزینه رژیم در دست زدن به قتل عام جوانان را هر چه بالاتر برد، دست آنان را برای دستگیری ها بست، آزادی زندانیان سیاسی  را طلبید و خواهان مجازات آمران و عاملان قتل عام کنونی گشت. کومه له از فراخوان این مادران داغدیده به گرمی پشتیبانی می کند و از مردم کردستان می خواهد که اراده خود را در محکوم کردن این جنایت، در گرامیداشت یاد جانباختگان، در دفاع از دستگیر شدگان خیزش آبانماه به همگان نشان دهند.

کمیته مرکزی کومه له

( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

‏بیست و هفتم آذرماه 1398