حزب کمونیست ایران

اطلاعیە برگزاری پلنوم دوم کمیتە مرکزی کومەلە

بە اطلاع میرسانیم کە پلنوم دوم کمیتە مرکزی کومەلە ، منتخب کنگرە ١٨ در روزهای ١٢ و ١٤ فروردین ١٤٠١خورشیدی برابر با ١و ٣ اوریل ٢٠٢٢ میلادی برگزار گردید. پلنوم با حضور تمام اعضای کمیتە مرکزی کومەلە ، جمعی از اعضای کمیتە مرکزی حزب کمونیست ایران و رفقای عضو کمیتە خارج کشور حزب کمونیست کە بعنوان ناظر و از طریق شبکە انترنیت در نشست حضور داشتند ، با سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقە کارگر و سپس یک دقیقە سکوت بە یاد جانباختگان راە آزادی و سوسیالیسم ، بویژە رفیق ابراهیم رمضانی (مام برایم چیانە) کارگر اگاە و کمونیست ،کادر و پیشمرگ قدیمی صفوف حزب کمونیست و کومەلە کە متاسفانە در روز ٢٨مارس در کشور سوئد دیدە از جهان فروبست، کار خود را آغاز کرد. دستور جلسات پلنوم کە توسط کمیتە رهبری کومەلە کە در فاصلە دو پلنوم مسئولیت کمیتە مرکزی کومەلەو کل تشکیلات را برعهدە دارد و بە نشست پیشنهاد شدە بودند عبارت بودند از :
١_ گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته رهبری کومەلەو بحث پیرامون آن،
٢_ تدارک کنگره ١٣ حزب کمونیست ایران و چگونگی رهبری و هدایت حزب تا هنگام برگزاری کنگره ١٣ حزب
٣_ بررسی قرارهای پیشنهادی به پلنوم
٤_ تقسیم کار درونی کمیته مرکزی کومەلە
گزارش سیاسی با نگاهی بە مهمترین رویدادهای اوضاع جهانی از جمله بر ارزیابی از چند مسئله زیر متمرکز شده بود:
اول،کلیات : طی صد سال گذشته اغلب جنگ های ویرانگر محلی بوده باشند یا جهانی، علاوه بر اینکه هرکدام مهر ویژگی و دلایل خاص خود را داشته اند، اما اساسا ریشه در رقابتها و تناقضات اقتصادی پایه ای جهان سرمایه داری دارند. جنگهای جهانی اول و دوم ، جنگهای آسیای جنوب شرقی، دیگر جنگهای ٤٥ ساله در گوشه و کنار جهان در دوران موسوم به جنگ سرد، همگی آنها به دلیل کشمکش بر سر تقسیم و تجدید تقسیم جهان به مناطق نفوذ ابرقدرتها رویدادەاند. حمله آمریکا به عراق در سال ١٩٩١در دوران ریاست جمهوری “بوش پدر” تلاشی بود برای ایجاد نظم نوین جهان یک قطبی که به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، امپریالیسم آمریکا هدف شکل دادن به آن را در سر داشت. جنگ اوکراین نیز در ردیف اینگونه جنگها قرار دارد. این جنگ در شرایطی اتفاق می افتد که غول نظامی و اقتصادی روسیه از زیر بار خفت ناشی از فروپاشی امپراطوری اتحاد شوروی سربلند کرده است. ناسیونالیسم عظمت طلب روس که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ١٩٩١تحقیر و منکوب شده بود ، اکنون خود را در حدی می دید که می تواند سدی در برابر زیادەرویهای پیمان ناتو به سوی شرق اروپا ایجاد نماید. این “غول جدید” با پیروزی در جبهه سوریه و با مشاهده عقب نشینی های آمریکا از افغانستان و خاورمیانه،اعتماد به نفس پیدا کرده بود و فرصت را برای وارد کردن ضربه نظامی به رقیب مناسب یافته بود.
نزدیک به دو دهه است که روئیای جهان یک قطبی مورد نظر آمریکا مانند حبابی ترکیده است. قدرتهای بزرگ اقتصادی و نظامی روسیه ، چین و هند همدوش با آمریکا سر برآورده اند و برای تحکیم موقعیت خود در شرایط جدید جهانی، هر کدام استراتژی های ویژە خود را در پیش گرفتەاند. در این میان و بویژه دولتهای چین و روسیه سهم بیشتری از مناطق نفوذ جهان را می طلبند. اگر استراتژی چین بر پیشروی گام به گام اقتصادی متکی است، روسیه می خواهد توانائی نظامی خود را در این زمینه بکار بگیرد.از اینرو حمله روسیه به اکراین را در این چهارچوب باید دید. اما باوجود خطیر بودن وضعیتی که جهان بر زمینه رقابت ابرقدرتها در آن به سر می برد، بنا به دلایل پایه ای که در اسناد کنگره ١٨ کومه له آمده است، وقوع یک جنگ جهانی محتمل نیست و جهان سرمایه داری ناچار است که تعادل جدیدی از جهان چند قطبی را بپذیرد و با آن کنار آید.
دوم، پیامدهای حمله روسیه به اکراین:
روشن است که دولت اوکراین تلاش می کرد که به عضویت ناتو و اتحادیه اروپا در بیاید و این در حالی بود که در خود اوکراین نیز توانائی فنی و دانش تولید سلاح های هسته ای وجود داشت. اما با همه اینها ، واقعیت این است کە دولت روسیه می توانست با اتکا به حمایت افکار عمومی و با استفاده از تفرقه موجود در بین بعضی کشورهای اروپائی، جنگ افروزان درون سازمان ناتو را از طریق دیپلماتیک به عقب براند، اما هیئت حاکمه روسیه، نیازمند وارد آوردن یک ضربه نظامی قاطع به دولتهای غربی در اوکراین بود تا پیشروی ناتو به سوی مرزهای روسیه را متوقف کند و از این طریق توازن قوای بین المللی مساعدتری بە نفع خود تثبیت نماید. روسیه ابتدا استقلال دو ایالت “دونتسک و لوهانسک” در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و به بهانه آن نیروی نظامی به اصطلاح حافظ صلح را به آن منطقه اعزام نمود و سرانجام تهاجم نظامی به کل اوکراین را آغاز کرد. شواهد حاکی از آن است که روند رویدادها منطبق بر آنچه که پوتین و هیئت حاکمه روسیه پیش بینی کرده بودند،پیش نرفتە است. طولانی شدن جنگ در عین اینکه تغییری در انگیزه ها ومصالح پشت این جنگ ایجاد نکرده است، نشان می دهد که دولت روسیه و شخص پوتین در تعیین زمان حمله اشتباه محاسباتی داشته اند و نیز کارکرد تحریم های اقتصادی دولتهای غربی را دست کم گرفته بودند. تحریم‌های اعمال‌شده علیە روسیه موثر تر از پیشبینی های اولیه دولت پوتین بوده است و مقاومت در اوکراین نیز با کمک تسلیحاتی غرب به درازا کشیدە است. اما با همه اینها، برتری نظامی روسیه مسلم است و تحریم ها نیز با توجه به توانائی های اقتصادی روسیه محدودیتهائی دارند. این تحریم ها علاوه بر اقتصاد روسیه بر اقتصاد جهان نیز تاثیر منفی خواهند گذاشت. هم اکنون قیمت جهانی نفت رو به افزایش گذاشته است و اتحادیه اروپا نگران قطع صادرات گاز و نفت از روسیه است.
همانگونه که انتظار می رفت دود آتش جنگ به چشم مردم در هر دو سو و فعالین سیاسی مخالف رژیمهای اوکراین و روسیه رفته است. تاکنون ملیونها نفر از مردم اوکراین آواره شده و میلیونها تن از آنان در پناهگاهها با ترس از مرگ و گرسنگی دست به گریبانند. دهها هزار انسان کشته شده اند. خسارت جانی و مالی این جنگ تنها به مردم اوکراین و روسیه محدود نخواهد شد. از همین حالا گرانی سوخت و مواد غذایی به فشاری سنگین برای بخش زیادی از مردم جهان تبدیل شده است . روسیه به اوکراین حمله کرده است ، نان در بسیاری از کشورهای جهان گران شده و خواهد شد، زیرا اوکراین یکی از انبارهای غله جهان است .
پس از تجاوز ارتش روسیه به اوکراین امواجی از دروغ در رسانه های بورژوایی دو طرف جنگ، شامل کشورهای عضو ناتو شروع شد. این رسانه ها تلاش کردند از حرکت تجاوزکارانه پوتین و الیگارشی فاسد روسی برای تطهیر سیاستهای دولت آمریکا استفاده کنند. آنها تلاش می کنند که دولت آمریکا، امپریالیست بزرگ جهان، را به عنوان حافظ به اصطلاح ارزشهای انسانی، دموکراسی، صلح و ضد جنگ دوباره جا بیاندازند. در طرف مقابل دولتهای عضو ناتو، هیئت حاکمه روسیه قرار دارد که حمله به اوکراین را به عنوان دفاع از جان و مال مردم شرق اوکراین جلوه دادند و رسانه های حامی آنها تمام تلاش شان را به کار بردند تا این دروغ را در اذهان رخنه دهند. در حالیکه آنها نمایش مشت آهنین ،از طریق یورش به اوکراین را از قبل تدارک دیده بودند.
در اعتراض به چنین شرایطی است که جنبش ضدجنگ و در پشتیبانی از مردم اکراین، مستقل از تبلیغات فریبکارانه دولت روسیه و دولتهای عضو ناتو در بسیاری از نقاط جهان و ازجمله در کشور روسیه،جای خود را در ماورای تبلیغات فریبکارانه و صلح خواهی دروغین رسانه های وابسته به قدرتها، باز می کند و میرود که به یک جریان گسترده جهانی تبدیل شود.
واقعیت این است که آمریکا و ناتو می توانستند جلو این جنگ را بگیرند، ولی با بردن ناتو به مرزهای روسیه، با وارد کردن کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو، با ترویج و سرمایه گذاری بر روی “انقلابات مخملی” و پر و بال دادن به هیئت حاکمه فاسد و بعضاً نژاد پرست بسیاری از این کشورها، با تبلیغ دروغ جدال دموکراسی و استبداد، پیش زمینه های این جنگ ویرانگر را برای پوتین و هیئت حاکمه فاسد و مستبد و سرکوبگر روسیه فراهم کردند. اما انگیزه ها و بهانه های دو طرف این مناقشه جهانی امپریالیستی هر چه باشد، جنگ ویرانگری که اکنون در اوکراین جریان دارد، از زاویه منافع مردم در کشورهای روسیه و اکراین ، جنگی ضد مردمی و محکوم است.
سوم ،سرنوشت مذاکرات برجام :
حمله روسیه به اکراین و رویاروئی اقتصادی سیاسی روسیه و بلوک کشورهای غربی، معادلات سیاسی خاورمیانه و از جمله مذاکرات برجام را نیز که از یک توافق قریب الوقوع سخن می گفتند، تحت تاثیر قرار داده است. از یک سو دولت آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر روسیه به توافق بر سر برجام نیاز فوری دارد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز با استفاده از شرایط جدید در صدد کسب امتیازات بیشتری و از جمله خارج کردن سپاه پاسداران از لیست ترور دولت آمریکا است. با اینحال به نظر می رسد سرانجام مذاکرات برجام توانسته است تا حدودی خود را از تاثیرات جنگ در اکراین رها کند و جمهوری اسلامی و دولت آمریکا را به توافق رسمی و یا تلویحی نزدیک کند. اکنون نشانه هائی از نزدیکی عملی دو طرف آشکار شده است کە آتش بس در یمن یکی از نتایج آن است. جمهوری اسلامی که حامی اصلی حوثی ها در یمن است از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که از گروههای حوثی خواهد خواست که آتش بس را بپذیرند و بە دنبال دست یابی به صلحی دائمی در یمن باشند. جمهوری اسلام پنهان نمی کند که هدف از اتخاذ این موضع جدید این است که فرصتی ایجاد شود تا بتواند با آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای خود به توافق برسد.
اینکه آیا سرانجام توافقنامه رسمی امضاء خواهد شد یا نە، مورد یمن نشان داد که جمهوری اسلامی در مسیر عقب نشیبی از دخالت در امور منطقه قرار گرفته است و این در کنار محدود کردن فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی یکی از خواسته های آمریکا در مذاکرات برجام بودە است. اگرچه روند عقب نشینی جمهوری اسلامی از اهدافش در یمن و سوریه آغاز شده است، اما هنوز در نقاطی مانند عراق تلاش می کند موقعیت خود را حفظ کند و دست بالای کنونی خود را در مقایسه با دولتهای دیگر منطقه ای در کشور عراق حفظ کند.
چهارم، ابهام در آینده سیاسی عراق: انتخابات زودرس و بسیار کم رونق پارلمانی در اکتبر ٢٠٢١ نە تنها نتوانست انسجام حکومتی این کشور را تامین کند، بلکە تناقضات و اختلافات بین گروەبندیهای سیاسی و مسلح این کشور را تشدید نمود. از آنجا که این گروهها، هرکدام میلیشیای رسمی و غیر رسمی و حمایت و بنیە مالی و نظامی خود را دارند، خطر از سرگیری درگیریهای داخلی برای تقسیم قدرت در این کشور یکی از احتمالات است. گروههای مختلف تنها با تقلب و پشت پا گرفتن از همدیگر توانستندحداقلی از آراء رای دهندگان را به نام خود ثبت کنند. این بایکوت آگاهانه و گسترده همزمان که نشان دهندە کاهش چشمگیر نفوذ گروههای حاکم و اپوزسیون است، خبر از وجود ظرفیتهای اعتراضی گسترده در ماههای آتی در عراق بر علیه فقر و فلاکت و ناامنی و فساد در حاکمییت می دهد. مردم عراق از دخالتهای جمهوری اسلامی در این کشور بیزار هستند و این بیزاری خود را بارها با آتش زدن کنسولگریها و مراکز وابسته به رژیم ایران نشان دادەاند. آشکار است کە نفوذ جمهوری اسلامی در عراق کاهش یافتە و یکی از بازندگان اصلی انتخابات پارلمانی اخیر این کشور جمهوری اسلامی ایران و میلیشیاهای وابستە بە آن بود. در این میان صفوف شیعه عراق بیش از پیش با اختلافات درونی روبروست و جناح مقتدا صدر که بیشترین رای انتخابات اخیر را بدست آوردند از ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی دورتر شده و در ائتلاف با جریانات سنی و حزب دمکرات کردستان کە بیشترین کرسی های کردستان را در انتخابات پارلمانی به دست آوردە است، تلاش نمود که دولت جدید عراق را تشکیل دهد. این ائتلاف نیز با بایکوت جناح اقلیت شیعه که با اتحادیه میهنی کردستان در ائتلاف بود روبرو شد و به این ترتیب تا این لحظه آینده تشکیل دولت جدید در عراق در پردە ابهام قرار دارد. رژیم ایران پنهان نکردە است که به هم زدن اتحاد بلوک شیعه در عراق برای آنها خط قرمز است و نزدیکی و تقویت صدری ها از سوی حزب دموکرات کردستان به دشمنی با جمهوری اسلامی ایران تعبیر خواهد شد.
جنبش جوانان انقلابی و مردم ناراضی و عاصی از تبعیض و فساد که نقطه امیدی برای ایجاد تغییرات رادیکال در این کشور بود و هنوز هم هست، نتوانسته است یک انسجام سیاسی و سازمانی به خود بدهد. با این وجود، این تنها نقطه امید برای بهبود اوضاع آتی در این کشور است.
پنجم ، در مورد مسائل مربوط بە شرایط سیاسی ایران، پلنوم اهمیت ارزیابی و تحلیل کنگره ١٨ کومه له را که کمتر از ٣ماە قبل برگزار شده است را یاد آوری نمود و بر لزوم پیگیری سیاست و تاکتیکهای ناشی از آن تاکید نمود.
ششم مختصر نگاهی بە اوضاع کردستان،در کنگرە ١٨ کومەلە بە تفصیل در مورد اوضاع سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و مبارزاتی مردم کردستان بحث کردیم و قطعنامەهای نیز پیرامون مسائل روز از تصویب کنگرە گذشت. از آن هنگام تا کنون بر فقر و سیاە روزی مردم زحمتکش در این مناطق افزودە شدە است. قشر متوسط و میانحال جامعە هرچە بیشتر بە سوی فقر و طبقە و کارگر و مردم کم بضاعت جامعە سوق دادە شدەاند. کشتار کولبران کماکان امری روزانە و نیروهای مسلح رژیم اجازە آتش مستقیم دارند. طی ماەهای گذشتە دستگیری فعالین جنبش های اجتماعی و اعتراضی در مناطق مختلف کردستان افزایش یافتە است و دەها تن بازداشت و عدەای با قرار وثیقە سنگین آزاد و تعدادی کماکان در زندانها محبوس می باشند. در جریان اعتراضات سراسری معلمان در ایران کە طی چند هفتە ادامە داشت و صدها شهر ایران را فراگرفت، جنبش مبارزاتی معلمان کردستان نیز کە سابقە طولانی در نبرد با استبداد را دارد ، بویژە در مناطق جنوب کردستان، فعالانە در این اعتراض و تجمعات سراسری شرکت نمودند.
هفتم ،نوروز در کردستان و ابتکارات توده ای: در آستانه سال نو جمهوری اسلامی تلاش نمود که نگذارد نورز به نماد شادی و همبستگی مردم کردستان تبدیل شود. به این منظور طی اطلاعیه ای برگزاری این مراسم ها را مشروط به اجازه رسمی حکومتی با رعایت حجاب اسلامی و سمبل های نظام بود. اما آنچه که مشاهد شد یک عکس العمل گسترده و وسیع مردم در مقابل این تهدیدات بود. مردم دستورات رژیم را به هیچ گرفتند و رنج تعقیب و احضار و زندان را بر خود هموار نمودند و مراسم های نوروزی را گسترده تر و پر شور و شوق تر از همیشه برگزار نمودند. آمدن بهار و مراسم های نوروزی در کردستان و کوتاه کردن دست حکومت اسلامی در بسیاری از جشن و پایکوبی ها ، نشان از پیچیده تر و سازمان یافته ترین شدن حرکات و ابتکارات توده ای دارد. در تقابل با سیاست سرکوب و حکومتی کردن سال نو و نوروز در کردستان توسط رژیم ، مراسم شادی و همبستگی مردم از یک روز بە ١٣ روز تبدیل شد و در طول آن در شهرها و مناطق مختلف کردستان مردم بە شادی و پایکوبی پرداختند و هر آنچە رژیم با دستور و زور حکومتی وضع کردە بود با نیرو و قدرت تودەای خود خنثی کردند. حکومت اسلامی و دستگاه سرکوب و تبلیغات اسلامی آن ، تلاش کرده اند که مانع تشکل یابی ، فعالیت های فعالین عرصه های مختلف در کردستان شوند ، اما فعالین مختلف و متنوع علیرغم سرکوب و استبداد، در فضای میلیتاریستی و نظامی – امنیتی رژیم راههای ممکن و ‌موثر خود را پیدا کردە و هر سال که میگذرد ما شاهد فعالیتهای گسترده تر و عمومی تر آنها هستیم . فعالیت های اجتماعی از قبیل دفاع از محیط زیست و حقوق حیوانات ، دفاع از کودکان بی سرپرست و پیران ، تلاش‌های گسترده برای آموزش زبان مادری و فعالیتهای رسانه ای و بویژه در اینترنت و فضای مجازی، فعالیتهای هنری متنوع کودکان و نوجوانان که محصولات زیبا و شورانگیز آن در ابعاد گسترده ای پخش و در دسترس همگان قرار می گیرد ، بخشی از این اقدامات است .
بعد از استماع گزارش سیاسی و بحث و دیالوگ همە جانبە پیرامون آن و بیان نظرات و تدقیق گزارش ، قرار شد مباحثات پلنوم از طریق کانالهای تبلیغاتی تشکیلات از جملە تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەلە توسط رفقای حاضر در پلنوم بە اطلاع عموم برسند.
بخش دوم دستور جلسە پلنوم ، مربوط بە ارائە گزارشات ارگانهای تشکیلات کومەلە بە پلنوم دوم بود. گزارشات کە توسط مسئولین کمیتەها و ارگانهای منتخب پلنوم اول ک.م کومەلە ارائە شدند، شامل گزارش تشکیلات علنی مستقر در اقلیم کردستان، تشکیلات محیط کار و زیست(تکش) ، نمایندگی کومەلە در خارج کشور و کردستان عراق ، تلویزیون و تبلیغات و امور مالی بود کە در جزئیات بە نقاط ضعف و قوت فعالیت دورە اخیر تشکیلات کومەلە پرداختە بود. پلنوم بعد از شنیدن گزارشات مربوطە ، پیرامون آنها بە بحث و تبادل نظر پرداخت . بیشتر مباحثات حول رفع کمبود و نواقض کار ، بهبود در سبک کار و فعالیت روزانە ، زمینەهای مساعد در جامعە جهت گسترش فعالیت تودەای و حزبی و رفع موانع موجود در این راە، تقویت و گسترش نیروی مسلح کومەلە و آمادگی جهت رودررویی با احتمالات مختلف در اوضاع سیاسی ایران ، بویژە وضعیت ناروشن عراق و حضور نیروی علنی کومەلە در اقلیم کردستان و ضرورت بهبود شرایط مالی کومەلە بود.
بخش دیگر دستور جلسە پلنوم ، تدارک کنگره ١٣ حزب کمونیست ایران و چگونگی رهبری و هدایت حزب تا هنگام برگزاری کنگره ١٣ حزب بود. در این زمینه پلنوم:
اولا،در ادامه مصوبات کنفرانس ١٣تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران و همچنین کنگرە ١٨ کومەلە، ضرورت برگزاری کنگره ١٣ حزب کمونیست ایران را یادآوری کرد و تاکید نمود.
ثانیا، پلنوم ترکیبی از اعضاء کمیته مرکزی حزب که از حزب کمونیست ایران جدا نشده اند، کمیتە مرکزی کومەلە و کمیته خارج کشور ، مرکب از ١٣ عضو از اعضای این سە کمیتە را ، مامور رهبری کردن حزب تا هنگام برگزاری کنگره ١٣ نمود. این کمیته در عین حال ماموریت دارد در زودترین زمان ممکن ملزومات سیاسی ،تشکیلاتی و تدارکاتی برگزاری کنگره را فراهم نماید.
پلنوم کمیته مرکزی کومه له، تاکید نمودکه این کنگره مشروعیت خود را از رای اکثریت اعضاء رسمی حزب کمونیست ایران خواهد گرفت.
در بخش دیگری از دستور جلسات کنگره قراری در مورد اشکال رسمی به کار بردن نام کومەلە با مضمون زیر به تصویب رسید:
از آنجا در بند دهم اساسنامه حزب کمونیست ایران، به دلیل سابقه مبارزات و محبویت و نفوذ کومەلە در جامعه کردستان ، نام کومه له ، نام رسمی و اساسنامه ای تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران است و نیز از آنجا که در متمم اساسنامە حزب کمونیست ایران مبنی بر حقوق و اختیارات ویژە کومەلە مصوب کنگرە مۆسس شهریور ١٣٦٢ شمسی که در آن نام “کومه له” به تنهایی نیز به کار برده شده است ، از اینرو پلنوم تاکید میکند که نامهای،
1-کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
2 – کومه له
3- کومه له کمونیست
جهت نمایندگی و معرفی تشکیلات کومەلە در مجامع ، در اطلاعیە و بیانیه ها، رسمی خواهند بود.
بخش پایانی کار پلنوم آرایش و تقسیم کار درونی کمیتە مرکزی کومەلە بود . با توجە بە اینکە مدت زمان زیادی از برگزاری کنگرە ١٨ کومەلە نمی گذرد (کمتر از ٣ماە) و با توجە بە اینکە بعد از یک هفتە از پایان کنگرە ١٨ کومەلە ، پلنوم اول کمیتە مرکزی کومەلە برگزار شد کە وظیفە اصلی آن تقسیم کار و سازماندهی کمیتە مرکزی منتخب و ارگانهای مربوطە بود و با توجە بە اینکە زمان کوتاهی از فعالیت ارگانهای سازماندهی شدە میگذرد، پلنوم دوم کمیتە مرکزی کومەلە، تقسیم کار و آرایش قبلی ارگانهای تشکیلاتی را تا پلنوم سوم کمیتە مرکزی کومەلە ابقا و آنها را مآمور پیشبرد فعالیت های خود در دور آتی نمود. پلنوم دوم کمیتە مرکزی کومەلە بعد از دو روز کار فشردە و بە نتیجە رساندن دستور جلسات و وظایف تعیین شدە با موفقیت پایان یافت .
کمیتە مرکزی کومەلە
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
١٥فروردین ١٤٠١خورشیدی
٤اوریل ٢٠٢٢میلادی