حزب کمونیست ایران

اطلاعیە حزب کمونیست ایران در ضرورت پیوند خوردن جنبش علیه گرانی با جنبشهای های اجتماعی جاری

طی روزهای اخیر موج جدید گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سرتا سر ایران را فراگرفته است.همانگونه که انتظار می رفت گسترش فقر، فلاکت، بیکاری و یورش بە نان سر سفرە مردم محروم ، زمینه انفجارهای اجتماعی و مردمی از جملە خیزش های اخیر در تعدادی از شهرها و استانهای ایران را فراهم کرد. در پاسخ به این گرانی بی سابقه و افسار گسیخته تجمعات اعتراضات مردمی در ١٣ شهر و ٨ استان از جملە استانهای ” تهران ، خوزستان ، لرستان ، کهکیلویە و بویراحمد، کرمانشاە ، چهارمحال و بختیاری ، رشت و اردبیل بوقوع پیوستە و خشم مردم گرسنە و ناراضی در حال گسترش است. گزارشات حاکی از تیراندازی و خشونت نیروهای نظامی و امنیتی رژیم بە سوی تظاهرکنندگان و حاکم شدن فضای امنیتی در شهرها و استانهای محل اعتراض مردم بودە است. در بسیاری از استانها و شهرهای محل تجمع مردم ناراضی ، مقامات رژیم اگاهانە و بە منظور جلوگیری از پخش اخبار و بویژە ویدئوهای تظاهرکنندگان اقدام بە قطع انترنیت و دیگر کانالهای اطلاع رسانی کردەاند تا مانع کمک و همیاری مردم با هم گردند.
دور جدید گرانی و یورش بە نان سفرە مردم ایران در شرایطی تشدید می شود کە ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور محبوب سپاە پاسداران و ولایت فقیە در کم رونق ترین “انتخابات ” مهندسی شدە رژیم با شعار” مبارزه با گرانی و رفع مشکلات معیشتی مردم ” کارزار انتخاباتی خود را آغاز و بر مسند قدرت تکیە زد. اما دولت وی هم همچون دولت های پیشین نە تنها قادر بە گشودن گرهی از اقتصاد مریض و گرفتار در دست مافیای هزارسر سپاە پاسدارن و دیگر نهادهای فاسد قدرت در نظام اسلامی نبود و نە تنها هیچ گشایسی در زندگی روزانە مردم ایجاد نکرد ، بلکە بسیار سریعتر از آنان شعار و وعدەهای انتخاباتیش پوچ از آب در آمدند و بحران اقتصادی را بر گردە مردم ستمدیدە ایران سنگین تر نمود. جمهوری اسلامی کە با بحرانهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی روزانە و در حال تعمیق و گسترش روبرو است و راە حلی برای برون رفت از آنها ندارد ، نان و مواد غذائی اصلی اکثریت مردم ایران را نشانە گرفتە است تا کمبود بودجە و ارسال کمک مالی و تسلیحاتی سخاوتمندانە بە گروەهای تروریست اسلامی در منطقە را از سفره بی رونق مردم ایران تامین نماید .
این موج از گرانی که با گران شدن نان شروع شد در فاصله کوتاهی به دیگر اقلام نیازمندیهای حیاتی مردم تسری یافت،نه یک اقدام ابتدا به ساکن و حرکت خلق الساعه بلکه سیاستی است که از جانب رژیم آگاهانه اتخاذ شده است. مطابق گفته عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، این سیاست از طریق چاپ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان اسکناس در سال ١٤٠٠ توسط دولت رئیسی به اجرا در آمده است.در شرایطی که جنبش های مطالباتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار مردم ناراضی در شکل اعتصاب و تجمع های مدنی توان سرکوبگری رژیم را محدود و تاحدودی زمین گیر کرده است، در حالیکه تداوم و گسترش جنبش های مطالباتی می رود تا رهبران و تشکلهای مبارزاتی خود را بوجود بیاورد، در چنین شرایطی جمهوری اسلامی آگاهانه تلاش می کند مردم را به رویاروئی های زودرس بکشاند و سپس با سرکوب گسترده از نوع آنچه که در آبان ٩٨ اعمال نمود، مردم را به تسلیم در برابر وضع موجود وادار نماید. در واقع دولت در دست زدن به چنین ریسکی تنها بر توان سرکوب بیرحمانه مردم سازمان نیافته و بدون رهبری متکی است. اگر چنین است، راهکار خنثی کردن چنین سیاستی همان است که اعتراض به گرانی نیز بر بستر اعتصابها و اعتراضات سراسری ، سازمانیافتە و هماهنگ معلمان ، کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار ناراضی جامعه تداوم یابد و اعتراض به گرانی نیز در خواسته ها و مطالبات این جنبشها منعکس شود. در چنین صورتی از یک سو رژیم نمی تواند همه توان سرکوب خود را علیه مردم معترض به کار گیرد و از سوی دیگر جنبش های پیشرو توده ای آگاهانه تر و سازمانیافته تر به سوی پیروزی نهائی پیشروی خواهند کرد.
حزب کمونیست ایران ،ضمن پشتیبانی از اعتراضات و خیزشهای حق طلبانه اخیر مردمی در نقاط مختلف ایران و محکوم کردن سیاست سرکوبگرانه رژِیم،بر ضرورت پیوند جنبش علیه گرانی با جنبشهای پایدار اجتماعی جاری تاکید می کند.

حزب کمونیست ایران
۲۴اردیبهشت ١٤٠١خورشیدی