حزب کمونیست ایران

اطلاعیە پایانی پلنوم نهم کمیتەمرکزی کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در تاریخ ٢٦ تیرماە  سال ١٤٠٠شمسی برابر با ١٧ جولای ٢٠٢١ میلادی باحضور جمعی از رفقای کمیتە مرکزی حزب کمونیست ایران و رفقای کمیتەخارج برگزار شد. پلنوم کار خود را با سرود انترناسیونال و  یک دقیقە سکوت برای گرامیداشت یاد و خاطرە  رفقای جان باختە صفوف حزب کمونیست ایران و کومەلە، بویژە گرامیداشت یاد و خاطرە رفیق فرهاد شعبانی عضو کمیتەمرکزی کومەلە و رفیق نعیم گروسی نژاد کادر برجستە حزب کمونیست ایران و کومەلە کە متأسفانە در فاصلە دوپلنوم جان باختند،  آغاز کرد.

پلنوم با نگاهی بە آخرین تحولات سیاسی در اوضاع جهانی و منطقەِ خاورمیانە  بحث اصلی خود را بر اوضاع سیاسی در ایران و کردستان متمرکز نمود. در این مبحث پلنوم تاکید نمود که جمهوری اسلامی از چند جهت تحت فشارهای بی سابقە قرار گرفته است:

اول، گسترش نارضایتی عمومی و اعتراضات کارگری.  اعتصابِ جاری بیش از صدهزار کارگر پیمانی نفت، گاز و پتروشیمی، اعتراضات گسترده بیش از 17 شهر خوزستان بر علیه بی آبی، اعتراضات ٢٢ شهر علیه خامووشی برق، ادامه اعتراضات متعدد کارگران و زحمتکشان و اقشار محروم در سراسر ایران، نشانه شرایط ملتهبی است که جمهوری اسلامی را به شدت تحت فشار گذاشته است.

دوم، فروپاشی اقتصادی. تضعیف زیرساخت ها، تخریب محیط زیست، تعطیل شدن پی در پی مراکز تولیدی و فساد گسترده، خصلت نمای این فروپاشی هستند. علاوە بر این، تحریم های آمریکا عرصه را در زمینه اقتصادی بر جمهوری اسلامی تنگ تر کرده است. همه اینها درحالی است که رژیم اسلامی هیچ استراتژی اقتصادی روشنی برای خروج از این بحران ندارد.

سوم، محدود شدن دایره قدرت و ریزش چشمگیر سطوح بالای رژیم. اگر در گذشته این اصلاح طلبان حکومتی بودند که از قدرت رانده می شدند اکنون کار به طرد نزدیک ترین یارانِ تا دیروز خامنه ای هم رسیده است. هسته اصلی قدرت در درون خود رژیم هم از همیشه محدود تر شده است.

چهارم، ادامه تنشها با آمریکا. اگرچه مذاکراتی برای احیاء برجام در جریان است، اما این مذاکرات بسیار به کُندی پیش می رود. با گذشت بیش از سه ماه و هفت دور گفتگو، هنوز نشانه ایی از توافق بین دو طرف دیده نمی شود. مذاکرات بدون آنکه موعدی برای از سرگیری آن تعیین شده باشد، تعطیل شده اند.

پنجم، محدود شدن قدرت مانور رژیم در شکاف بین ابر قدرتها. اوضاع در این زمینه به زیان جمهوری اسلامی پیش می رود. تشدید رقابتهای اقتصادی چین و آمریکا، در این منطقه، حضور نظامی فعالتر روسیه، مشارکت فعال تر قدرتهای منطقه ای در تقسیم کار خاورمیانه، تبدیل شدن نفوذ جمهوری اسلامی در میان مردم شیعه مذهب منطقه به نفرت از این رژیم بویژه در عراق و لبنان.

عوامل فوق همگی دست بدست هم داداه اند و جمهوری اسلامی را در دشوار ترین شرایط حیات این رژیم قرار داده اند.

در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در داخل کشور اَبزاری جز نیروهای سرکوب ندارد. رویدادهای جاری نشان می دهند که مردم در شرایطی هستند که دیگر مرعوب سرکوب رژیم نمی شوند. در خارج از مرزهای ایران  نیز قدرت چانه زنی رژیم بشدت پائین آمده است و مجال برای آنچه که خود آنرا سازش قهرمانانه می دانند بسیار تنگ تر شده است. از اینرو چاره ای جز عقب نشینی و کوتاه آمدن از زیاده خواهی هایش را ندارد.

پلنوم در ادامه مباحث خود بر این نکته تاکید نمود که توازن قوا به نفع جبهه کارگران و مردم معترض در حال تغییر است و در این شرایط، ادامە اعتصابات و اعتراضات کارگری و تودەای می تواند نیروهای سرکوبگر رژیم را فرسوده و زمینگیر کند و قدم های جدی تری را به سوی ایجاد سازمانهای پایدار توده گیر و رادیکال اجتماعی بردارد. در این زمینه باید با دقت تاکتیکهای رژیم و کارفرمایان را در زمینه تفرقه اندازی و ایجاد تشکلهای جدید زرد شناخت و خنثی نمود.

در زمینه اوضاع عمومی در کردستان همه آنچه که در مورد شرایط زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران گفته شد، در کردستان به طور مضاعف وجود دارد. به عنوان مثال بیکاری به حدی کارگران و اقشار تهیدست کردستان را در تنگنا قرار داده است، که ناچارند برای تامین حداقل نیازمندی های خانواده هایشان، سخت ترین شرایط را تحمل کنند و با مشاغل  پر خطری همچون کولبری در مرزها، نان روزانه شان را از گلوی اژدها بیرون بکشند. روزی نیست جنازه چند کولبر زحمتکش که به دست نیروهای جنایتکار رژیم ایران جانباخته اند، به خاک سپرده نشوند کە در نتیجە آن نە تنها جان انسانهای بسیاری گرفتە می شود، بلکە صدها خانوادە نیز تنها نان آور خود را از دست می دهند و بیش از گذشتە در عمق فقر غرق می شوند.

پلنوم بار دیگر بر لزوم تداوم همبستگی مبارزاتی کارگران و مردم ستمدیده کردستان با مردم هم سرنوشت خود در سراسر ایران تاکید نمود. کردستان انقلابی با اتکاء به بیش از چهار دهه مقاومت در برابر رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و حضور قدرتمند و سازمانیافتە نیروی چپ و کمونیست کە کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) بستر اصلی آن است، از تجربه و از ظرفیت های بالائی برای تقویت مبارزه حق طلبانه سراسری بر علیه رژیم برخوردار است. در شرایط کنونی بویژه در زمینه پشتیبانی از خیزش حق طلبانه مردم خوزستان، ضروری است که اقدامات معینی در دستور گذاشته شود.

بخش زیادی از زمان پلنوم به بحث پیرامون اولویت های کومه له در کردستان اختصاص یافت.  در این زمینه پلنوم باردیگر بر اولویتهای اجلاس قبلی خود تاکید نمود و آنرا رویکرد درست و کارسازی جهت هدایت فعالیتهای کومه له در کردستان ارزیابی نمود. اما در عین حال با توجه به شرایط سیاسی جدید در جامعه ایران و به تبع آن در جامعە کردستان،کومەلە باید در عرصه های مختلف نیرومند تر شود. یکی از اولویتهای اساسی کومه له در همه عرصه های فعالیت هایش در داخل کردستان، در خارج کشور و در کردستان عراق، نگاه به فعالیت در سطح وسیع اجتماعی و تاثیر گذاری بر روند رویدادها در ابعاد اجتماعی است. پلنوم تاکید نمود که بدون شک وجود یک استخوان بندیِ تشکیلات مخفی در داخل کشور، شرط تاثیرگذاری کومه له بر روند رویدادهای سیاسی و اجتماعی در هر شرایطی است. اما یادآوری این حقیقت به هیچ وجه جوابگوی نیازهای سیاسی مبرم این دوره نیست. در این دوره رهبری کومه له بایستی در مقام مسئول در مقابل کل مسائل جامعه کردستان ظاهر شود و برای تسهیل امر پیروزی با کمترین تلفات، اقداماتی را در همە عرصەهای مربوط بە مبارزات جاری در دستور کار خود قرار دهد. در این دوره  فعالیتهای علنی ما با توجه به تجارب ارزشمندی که در این مورد وجود دارد، باید توسعه یابد. ارتباط ما با عناصر پیشرو جامعه و با شخصیت های مورد اعتماد مردم، بایستی مستمر و ادامه کار باشد. همچنین بر ادامە تلاش ها برای متحدتر کردن مبارزەِ بر حق مردم کردستان و نیروهای سیاسی موجود در این مبارزە علیە رژیم اسلامی تاکید شد تا این رژیم نتواند از جامعەِ تحزب یافتە  کردستان، با تنوعات سیاسی، برنامه ای و استراتژیک کە در آن  وجود دارد، سوءاستفادە کند. علاوە بر این، بر نقش کومەلە بە عنوان مدافع مبارزات مردم کُرد در سایر بخشهای کردستان تاکید شد و همکاری و هماهنگی لازم میان نیروها سیاسی و نهادهای مدنی و اجتماعی جهت خنثی کردن طرح ها و توطئەهای دولتهای منطقە علیە این مبارزات، پراهمیت تشخصیص دادە شد. پلنوم بر این تاکید داشت کە چنین رویکردی، حلقه وصل ما به جامعه در مقیاس وسیع  است.

در همین رابطه و در جهت به کار گرفتن همه ظرفیتها، پلنوم باردیگر خصوصیات یک جریان سیاسی، رادیکال، پیشرو و اجتماعی را  مورد تاکید قرار داد ؛ جریانی که در تمام عرصەهای مبارزاتِ ستمدیدگانِ جامعە، خود را سهیم و مسئول میداند، دستآوردها و تجربیات مبارزات روزمرە را سر هم می گذارد تا آن را بە سرمایە سازمان دادن یک انقلاب اجتماعی تبدیل کند و تلاش می کند تمام نیروهای  رادیکال و احاد پیشرو جامعە را حول چنین انقلابی سازمان دهد؛ جریانی که بر دانش زمانه خود اتکاء دارد، به سوسیالیسم و مارکسیسم به مثابه یک علم می نگرد کە هموارە جهت تاثیرگذاری نیاز بە بروزیابی دارد و برای کسب حقانیت از استدلالات علمی، منطقی و فعالیت های عملی مرتبط با زندگی مادی جامعە، همراە با روحیە و شور مبارزاتی، بهرە می جوید؛  جریانی کە اتحاد و همبستگی درونی آن بر اساس اصل تنوع نظر و وحدت عمل تامین می شود و وجود اختلاف نظر سیاسی در صفوف خود را طبیعی ترین پدیده می پندارد.

پلنوم در ادمە کار خود گزارشات تشکیلاتی را در عرصە فعالیت شهرها، فعالیت تبلیغی و آگاهگری در تلویزیون و شبکە های اجتماعی، رادیوها و نشریات، فعالیت در تشکیلات علنی و فعالیت در عرصە کارِ نمایندگی کومەلە در خارج از کشور و اقلیم کردستان، امورات مالی و تدارکاتی،  مورد بررسی قرار داد، در این موارد با تأکید بر اصلاح سبک کار بە منظور ارتقاء فعالیت در هر مورد تصیماتی را اتخاذ کرد. بررسی قرارها و قطعنامە ها دستور کار دیگر پلنوم بود کە در این مبحث نیز چند قرار از جملە قرار مربوط بە از سرگیری تلاش برای شکل دادن بە یک قطب اجتماعی چپ در کردستان با نگاهی نقادانە بە دلایل وقفە آن، قراری در رابطه با مسائل درونی حزب کمونیست ایران و راه حل آنها  بە تصویب رسید. این قرارها متعاقبا بە اطلاع عموم خواهند رسید.

پلنوم در پایان کار خود بە آرایش و تقسیم کار درونیِ کمیتەمرکزی کومەلە پرداخت و هر کدام از فعالیت های خود را تجدید سازمان داد. پلنوم بار دیگر رفیق ابراهیم علیزادە را بە عنوان دبیر اول کومه له برگزید. همچنین در این پلنوم فونکُسیون دیگری بە عنوان جانشین دبیر کمیته مرکزی کومه له مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رفیق حسن رحمانپناە بە اتفاق آرا بە عنوان جانشین دبیر اول انتخاب گردید. پلنوم کمیته تلویزیون را تقویت کرد و تعداد اعضای آنرا به 7 نفر ارتقا داد، که عبارتند از رفقا فراست صالحی، اسماعیل قهرمانی، وریا احمدی، فریدون ناظری، محیی ایرجی، ناصر طاهری و اسعد رستمی.

پلنوم پس از یک روز کار فشردە با تصمیم برای ارتقاء و تقویت فعالیت کومەلە در کردستان و تصمیم بە پیشبرد وظایف و اولویت های خود پایان یافت.

کمیتە مرکزی کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

٢٩ تیر ماە ١٤٠٠