حزب کمونیست ایران

اطلاعیە کمیتە مرکزی حزب کمونیست ایران و کمیته مرکزی کومەلە بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن

امسال ٨ مارس روز جهانی زن در شرایط ویژەای  در ایران کە انقلاب “زن، زندگی ،آزادی” در آن در جریان است و فضای عمومی جهان را نیز تحت تاثیر قرار دادە است ، فرا می رسد. ٨ مارس امسال برابر با ١٧ اسفند ١٤٠١ خورشیدی است، در این روز نزدیک بە ٦ ماە از انقلاب “ژینا” می گذرد، انقلابی با تاثیرات شگرف سیاسی، اجتماعی و مبارزاتی در داخل ایران و در سطح جهان. این انقلاب نە تنها جامعە ایران، بلکە جهان را  در نوردیدە و بە این اعتبار حمایت جهانی افکار عمومی مترقی، برابری طلب و انسان دوست را بە سوی خود جلب کردە و جمهوری اسلامی را بعنوان رژیمی ضد زن در اوج انزجار و انزوای داخلی و جهانی قرار دادە است . این انقلاب بار دیگر زن را در محوریت جامعە و سیاست قرار دادە است و نشان داد کە زن نە تنها “ضعیفە و جنس دوم” نیست، بلکە توانا، جسور، فداکار و بیشترین شایستگی ادارە جهان عاری از جنگ، کشتار و آکندە از صلح، انسان دوستی و محبت را دارد. این انقلاب “حتی سیاست گذاران و سیاستمداران “راست” جامعە در سطح جهانی را یا بە سکوت در برابر آن، یا بە حمایت تلویحی و دغلبازانە از آن کشاندە است. انقلاب “ژینا” در داخل ایران هم تاثیر عمیقی در بخش های پایینی و محرومان جامعە در سطح گستردە و سراسری بە همراە داشتە است. نیروی محرکە و پیش‌برندە انقلاب کنونی، زنان و جوانان پرشور و جسوری هستند کە بە چیزی جز سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران تن درنمی دهند. این انقلاب لایەهایی از بورژوازی ایران، چە در حکومت گذشتە و حال و چە در جوار آن در داخل و خارج کشور، اما  سیر از سفر رنگین استثمار کارگران و ستمدیدەگان ایران را بە تقابل آشکار یا حمایت شرمگینانە از انقلاب واداشتە است. از سلطنت طلبان سرنگون شدە در قیام ١٣٥٧، تا جبهە “اصلاح طلبان حکومتی”، بە تکاپو افتادەاند  تا در وحشت از انقلاب، کشتی غرق در توفان  جمهوری اسلامی را با ناخدایی خود و حمایت امپریالیستها بە ساحل امن برسانند. اما در جبهە انقلاب و بویژە در داخل کشور، در خیابان و در میدان عمل و رودرویی روزانە، نە بوئی از سازش و نە صدایی از تسلیم شدن بە قاتلان ٤٣ سال گذشتە مردم ایران، بە چشم می خورد. در انقلاب “ژینا”  جان های شیفتە در راە آزادی و رهایی پر پر می شوند، اما تسلیم نمی گردند.

٨مارس امسال روزی است کە بعد از ٤٤سال بار دیگر جنبش برابری طلبی زنان و مردان آزادیخواە را بە ٨ مارس سال ١٣٥٧ بعد از سرنگونی استبداد سلطنتی با حضور گستردە و میلیونی زنان در خیابانهاب ایران و از جملە ٤٠٠هزار شرکت کنندە در روز جهانی زن در تهران وصل میکند. در این روز وحشت ضد انقلاب اسلامی از جنبش زنان بە اوج رسید. “خمینی” بعنوان بنیانگذار و رهبری سیاسی و مذهبی نظام تازە بە قدرت رسیدە اسلامی، وحشت خود از جنبش زنان را پنهان نکرد و فرمان سرکوب زنان، پنهان کردن آنان در زیر حجاب و پوشش اسلامی کە ابزار سرکوب و تحقیر و بی حقوقی زن است را با اتکا بە موازین دینی صادر کرد. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بعنوان نمود بارز حکومتی دینی مدافع نظام طبقاتی سرمایەداری، از همان ابتدای بە قدرت رسیدن رژیم  یکی از پایه های اقتدار خود را بر سلب حقوق انسانی زنان قرار داد. این رژیم بعنوان نمایندە بربریت نظام سرمایەداری دو بازوی مذهب و مردسالاری  را  با تمام قوا علیە زنان به کار گرفت. بیرحمانه ترین اشکال خشونت و تحقیر علیه زنان در رژیم اسلامی  قانونی شدند.  کودک همسری، ترویج تن فروشی تحت عنوان صیغه، گذشت قانونی نسبت به قتل زنان به بهانه های ناموسی، محروم کردن زنان از حق سرپرستی فرزندان، سلب حق قضاوت از زنان،  سلب حق مسافرت بدون اجازه مردان، قانونی شدن حقوق دو زن برابر یک مرد، تنها بخشی از قوانین ضد زن در رژیم اسلامی هستند. اما بە وسعت ابعاد توحش و سرکوبگری جمهوری اسلامی علیە زنان، مقاومت و نبرد زنان در  جامعە، محیط کار و خانوادە، یکی از صفحات درخشان مبارزە انقلابی ٤ دهە اخیر زنان ایران بودە است.  مبارزەای کە امروز طلیعەدار انقلاب نوین “زن ، زندگی ، آزادی” نە تنها در ایران ، بلکە در منطقە و جهان و نویدبخش آیندەای درخشان برای کل بشریت است.

٨ مارس ۲۰۲۳ با اتکا بە انقلاب«ژینا» و تاثیرات جهانی آن، میتواند روز بە چالش کشیدن آپارتاید و نابرابری جنسیتی در سراسر جهان باشد. زنان درگیر در انقلاب ایران، در افغانستان طالبان زدە، در اوکراین درگیر جنگ دو جبهە ارتجاع سرمایەداری امپریالیستی، در کشورهای خاورمیانە و قارە آفریقای مملو از فرهنگ مذهبی ، مرد سالار و زن ستیز،  و در سراسر جهان، باشد. مردان آزادیخواە و برابری طلب میتوانند و لازم است دست در دست هم و علیه فرهنگ و قوانین زن ستیز و مردسالار، علیە جنگ و بنیادگرایی مذهبی، علیە آپارتاید جنسیتی، در دفاع از انقلاب ایران به مبارزه‌ایی جدی تا رسیدن به حقوق خود ادامه دهند.

در ٨ مارس امسال  روز جهانی زن، لازم است کە خیابان و میادین شهرها در جهان و تحت تاثیر انقلاب جاری در ایران رنگ و بوی دیگری بە خود بگیرند. در این روز لازم است ارتش میلیونی زنان و مردان کارگر، انسانهای آزادیخواە و برابری طلب، کمونیست ها و سوسیالیست ها با حضور و حرکت در صفوف بە هم پیوستە، صدای اعتراض و نارضایتی خود علیە نظام تبعیض آمیز سرمایەداری و در رآس آن جنگ ارتجاعی و امپریالیستی در اوکراین، کشتار مردم بی دفاع و حق طلب در ایران را فریاد بزنند و جهان عاری از  جنگ و کشتار، ستم و سرکوب، جهان سوسیالیسم را کە رهایی زن در آن پیش شرط رهایی جامعە است را نوید دهند.

حزب کمونیست ایران و کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) ضمن شاد باش و گرامیداشت روز جهان زن، همە زنان و مردان آگاە و برابری‌طلب را در روز ٨ مارس امسال، برای برگزاری تجمعات اعتراضی علیە ستم و سرکوب، علیە زندان و کشتار زنان و جوانان و علیە سیاست های ضدانسانی جمهوری اسلامی و سرنگونی انقلابی  آن  در کردستان و ایران  فرا می خواند.

گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن

زندە باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

کمیتە مرکزی کومەلە

اسفند ۱۴۰۱

فوریە ٢٠٢٣