حزب کمونیست ایران

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در حمایت از اعتراض و اعتصاب مردم

بلوچستان

طی روزهای گذشتە مردم ستمدیدە بلوچستان کە برای امرار معاش سالها است بە شغل مرگبار “سوختبری” پناە آوردەاند ، بار دیگر مورد هجوم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. روز دوشنبە ٤ اسفند ماە با کشتن دو سوخت بر در “سراوان” مردم معترض و خشمگین همراە با خانوادە قربانیان در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردە و نسبت بە جنایت صورت گرفتە اعتراض نمودند. اعتراض مسالمت آمیز و حق طلبانە مردم سراوان در روز ٣ شنبە نیز مورد هجوم بی رحمانە نیروهای جنایتکار جمهوری اسلامی قرار گرفت و طبق اطلاعات منتشر شدە از طرف فعالین بلوچ و نهادهای غیرحکومتی، بیش از ١٥ تن جان خود را از دست دادند کە تصاویر و اسامی ١٠ نفر از آنان منتشر و عدە بیشتری نیز مجروج شدە و شماری از معترضین نیز دستگیر شدەاند. مسئولین استانی و عالی رتبە رژیم بە جنایات صورت گرفتە و کشتار مردم بی دفاع رضایت ندادە و با اعزام نیروهای گارد ویژە بە سراوان ، همراە با حاکم کردن فضای نظامی و امنیتی بر این شهر و سایر شهرهای بلوچستان ،اقدام بە سرکوب بیشتر مردم ناراضی کردە و با قطع اینترنیت و اخلال در شبکەهای اطلاع رسانی، در خفا بە جنایات بیشتر مشغولند. نهادهای اطلاع رسانی رژیم ، با مسئولین امنیتی و اطلاعاتی همراە شدە و از پخش حقایق مربوط بە این جریان جلوگیری میکنند. در برابر سرکوب درندانە و سکوت رسانەای وابستە بە رژیم ، روز چهارشنبه ٦ اسفند ماه مردم شهرهای ” زاهدان، سرجنگل ، شورو، قلعه بید و میرجاوه ” تجمع های اعتراضی ادامه داشته است. همچنین در این روز بازار شهرهای ” زاهدان، ایرانشهر ، سراوان و جکیگور” در حمایت از اعتراضات مردم سراوان و اعتراض به کشتار سوختبران دست به اعتصاب عمومی و سراسری زدە و از بازگشایی مغازه ها و بازار خودداری کردەاند. رژیم ضمن اعمال خشونت بیرحمانە کە در طول حاکمیت ننگین خود علیە مردم ستمکش این استان همیشە بکار گرفتە، از ایادی و همکاران خود نیز جهت جلوگیری از گسترش نارضایتی و اعتصاب عمومی مردم بلوچستان استفادە کردە و در صدد خاموش کردن شعلەهای آتش نارضایتی مردم و بە بیراە بردن آن بر آمدە است.

مبارزە حق طلبانە و متحدانە مردم بلوچستان در دفاع از نان و حق حیات، در تقابل با سرکوب و کشتار آمرین و عاملین آتش بە اختیار سپاە پاسداران و دیگر مزدوران مسلح در شرایطی آنجام گرفت کە بحران عمیق اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، بیش از هر زمان دیگری گلوی رژیم فاشیست اسلامی را می فشارد و جنگ نهادهای در قدرت را نیز تشدید کردە است. فقر حاصل از بحران اقتصادی تحمیلی رژیم بر اکثریت مطلق مردم ایران ، همراە با بیماری کرونا کە جان دهها هزار تن از مردم زجر کشیدە ایران را گرفت و صدها هزار تن را الودە و با عدم دسترسی بە کمترین امکانات درمانی و پزشکی سرگرادن نمود، مردم محروم و ستمدیدە ایران را از هر زمانی بیشتر با زندگی و یا مرگ مواجە کردە است. در چنین شرایطی رژیم با عمدە نمودن اختلاف بر سر برنامە هستەای با کشورهای غربی و بویژە آمریکا ، و تاکید بر ادامە اعمال مخرب و تروریستی در منطقە، عملآ بر تداوم محاصرە اقتصادی مردم پای می فشارد و همزمان نیز قصد بە انحراف کشاندن افکاری عموی جهانی و کشوری از معضلات داخلی را دارد و با اعمال سرکوبگرانە و سازمانیافتە در صدد حاکم کردن فضای قبرستانی و ساکت نمودن مردم معترض است. در شرایط یاد شدە، مردم بلوچستان اماج درندانەترین حملات ضدانسانی قرار گرفتەاند.

ما ضمن محکوم کردن اعدام جوانان بلوچ طی ‌هفتەهای گذشتە توسط جانیان اسلامی بە اتهامات واهی و کشتار جنایتکارانە مردم ستمدیدە و زجرکشیدە “سراواندر دو روز گذشتە و همدردی با خانوادە جانباختگان رویدادهای اخیر ، حمایت از خواست و مطالبات حق طلبانە مردم معترض ، از جملە تآمین نان ، امنیت و حق حیات ، از اقدام هماهنگ ، متحدانە و سازمانیافتە دیگر شهرهای این استان در اعتراض و سازماندهی اعتصاب عمومی در حمایت از مردم “سراوان” ، پشتیبانی نمودە و از خواست و مطالبات آنان حمایت میکنیم. همچنین خواهان معرفی و مجازات آمرین و عاملین کشتار سوختبران و مردم بی دفاع “سراوان “هستیم.

در ضمن از مردم حق طلب و آزادیخواە کردستان، کە بارها نقاط مختلف آن ، همچون مردم “سراوان” مورد هجوم و کشتار درندانە قرار گرفتە و از درد و ستم مشترک با مردم استان محروم سیستان و بلوچستان رنج می برند و روزانە شاهد کشتار کولبران هستند و تجربە چندین اعتراض و اعتصاب عمومی موفق و پیروزمند علیە جنایات رژیم در این منطقە را دارند ، درخواست میکنیم از اعتراض ، مبارزە و اعتصاب عمومی مردم شهرهای بلوچستان بە هر شکل ممکن، حمایت و پشتیبانی نمایند. از دیگر مردم ناراضی و جان بە لب رسیدە ایران ، از سازمانها ، احزاب ، نهاد و تشکل های آزادیخواە و برابری طلب و بویژە جریانات چپ ، کارگری و سوسیالیست در داخل و خارج کشور درخواست میکنیم بە حمایت از مردم ناراضی و بی دفاع بلوچستان برخیزند و آنان را در برابر سرکوب و جنایات جمهوری اسلامی تنها نگذارند.

.

کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

٦اسفند ١٣٩٩

٢٤ فوریە ٢٠٢١