حزب کمونیست ایران

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در محکومیت کشتار گردشگران در اطراف زاخو در اقلیم کردستان

 

 

ارتش جنایتکار ترکیە در ادامە حضور و اقدامات تجاوزگرانە خود در اقلیم کردستان ، امروز چهارشنبە ٢٠ ژوئیە ٢٠٢٢ روستای “پرخ” محل سکونت گردشگران کە اکثر آنها از مناطق جنوب عراق به این مکان توریستی آمده بودند را توپ باران نمود. در نتیجە این اقدام جنایتکارانە ٩ گردشگر بی دفاع کشتە و بیش از ٢٠ نفر دیگر از جمله چند کودک به شدت مجروح شدند. این جنایت سومین اقدام ارتش ترکیە طی ماە گذشتە علیە مردم محلی و گردشگاه تابستانی در روستای “پرخ” در اقلیم کردستان است . اقدام امروز ارتش ترکیە موجی از اعتراض و نارضایتی در میان مردم عراق را بە همراە داشت .پرچم ترکیه بر فرازسفارتخانە ، کنسولگری و مراکز بازرگانی ترکیە در بغداد و نجف، در اعتراض به این جنایت توسط مرم خشمگین پایان کشیده شد. مقامات حاكم در عراق جهت فرونشاندن خشم معترضین ، در سطوح مختلف بە این جنایت عکس العمل نشان دادند و آنرا محکوم نمودند. نخست وزیراین کشور هیئتی را عازم منطقە و مآمور رسیدگی بە این رویداد نمود.

جنایت صورت گرفتە امروز اولین اقدام اگاهانە و عامدانە دولت و ارتش اشغالگر ترکیە در اقلیم کردستان علیە ساکنین بی دفاع و مردم مدنی این مناطق نیست . ارتش ترکیە با حضور و پیشروی در عمق خاک کردستان عراق ، با استقرار در مناطق مختلف آن ، با ایجاد پایگاە و پادگانهای نظامی متعدد،امنیت را از مردم منطقه سلب نموده است.در نتیجه این حملات علاوه بر تلفات انسانی و نا امن نمودن محل کسب و کار مردم، جنگل های منطقه نیز در آتش می سوزند، محیط زیست نابود و حیات وحش و دامهای مردم کشتار می شوند.

بعلاوه ارتش ترکیە تا کنون بارها در جنوبی ترین و عمقی ترین نقاط اقلیم کردستان بابکار گیری هواپیماهای بدون سرنشین و هسته های تروریستی مخفی خود در منطقه، مردم عادی و مبارزین کرد از کردستان سوریە و ترکیە را کە با اطلاع و اجازە حکومت اقلیم کردستان در این مناطق زندگی و امرار معاش میکنند،هدف اقدامات تروریستی قرار داده است.

این تجاوزات جنایتکارانه در شرایطی صورت می گیرند که دولت نژادپرست اردوغان و حزب حاکم “آک پارتی” در ترکیه با ناکامی های پی در پی روبرو شده اند. بحران اقتصادی و سقوط ارزش لیره ترکیه، گسترش فقر و بیکاری، مخالفت روز افزون با استبداد فردی و ناکامیهای منطقەای اردوغان، رژیم ترکیه را در موقعیت شکننده ای قرار داده است.

اردوغان قصد دارد با ماجراجویی و اشغالگری در خاک کشورهای همجوار و بویژە ضدیت باخواست و مطالبات حق طلبانە مردم کردستان ، ناسیونالیسم ترک و اسلام بنیادگرا را پشت سر خود بسیج و از معضلات داخلی و خارجی خود بکاهد. جنایات سازمانیافتە و اگاهانە از جملە اشغالگری و کشتار مردم بیدفاع در مناطق کردنشین در اقلیم کردستان و کردستان سوریە (روژآوا) کە متناوب و هدفمند تکرار می شوند در این راستا است.

کمیته مرکزی کومەله حملات وحشیانه ارتش ترکیه به گردشگاه توریستی “پرخ” در اقلیم کردستان و کشتار مردم بیدفاع را به شدت محکوم می کند و همصدا با همه مردم آزادیخواه منطقه، خواهان پایان یافتن دست درازی های دولت اردوغان و حزبش علیه مردم کردستان است. کومه له در همانحال از همە نیروهای مترقی و انسان دوست ، از احزاب و سازمانهای سیاسی و مبارز و مردم بە ستوە آمدە از جنایت و اشغالگری دولت ترکیە ، میخواهد بە هر شکل ممکن علیە کشتار اگاهانە و هدفمند گردشگران و مردم بیدفاع در اقلیم کردستان صدای رسای خود را متحدانە بە گوش جهانیان برسانند و خواهان پایان دادن بە جنایات دولت ترکیە و جنگ و اشغالگری آن در اقلیم کردستان گردند.

کمیتە مرکزی کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

چهارشنبە ٢٩ تیر١٤٠١ خورشیدی

٢٠ژوئیە ٢٠٢٢ میلادی