حزب کمونیست ایران

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در محکومیت یورش جنایتکارانه ارتش ترکیە به عفرین

2018-01-22| ۱۳۹۶-۱۱-۰۲

سرآنجام بعد از روزها تهدید و چنگ و دندان نشان دادن اردوغان رئیس جمهوری ترکیە علیە مناطق شمال سوریە کە در اختیار نیروهای “یگانهای مدافع خلق ” (ی پ گ) هستند ، در روز یکشنبە ٢١ دیماه ١٣٩٦ حملات شدید و گستردە نیروی هوایی این کشور، همراه با تعرض زمینی ارتش ترکیە به مناطق کردنشین خاک سوریە و بویژه “عفرین” آغاز شد. این یورش فاشیستی ظاهرآ در پاسخ به اعلام آمادگی آمریکا در مسلح نمود ٣٠هزار نفر از نیروهای “سوریە دمکراتیک” جهت برقراری “امنیت” در شمال سوریە صورت گرفتە است . اگرچه دولت آمریکا اقدام به چنین حرکتی را “بدفهمی” از سیاست های این کشور بیان نمود، اما از قرار معلوم، دیکتاتور ترکیه ، در پیگیری طرح و برنامەهای شکست خوردەاش ، باردیگر عزم جزم کردە کە شانس خود در سرکوب مردم کردستان سوریە را با اتکا به دومین ارتش مجهز” ناتو” و ششمین ارتش جهان به آزمون بگذارد.

اردوغان بعنوان یکی از حامیان اصلی داعش و دیگر گروەهای تندرو و تروریست اسلامی ، بعنوان مدافع و پشتیبان فراریان ارتش سوریە موسوم به “ارتش آزاد سوریە” ، قبلآ شانس خود را در نابودی “کانتونها” ی شمال سوریه را بارها آزمایش کرد و هر بار با شکست مواجە شد. اکنون بار دیگر شمشیر را علیە مردمانی کە فارغ از مذهب ، ملیت و نژاد ، تصمیم گرفتە اند در همزیستی و همسرنوشتی و با همدیگر زندگی آرامی داشتە باشند، از رو بستە و در صدد جبران سیاست های شکست خوردەاش طی سال های اخیر است. اما تردیدی نیست کە اقدام اخیر اردوغان از حمایت و همراهی قدرتهای امپریالیستی از جملە روسیە و متحدین آن در منطقە ، رژیم اسلامی حاکم بر ایران و رژیم ضدانسانی بشار اسد، علارغم تظاهر به مخالفت برخوردار است. خروج نیروهای روسیە از عفرین و اجازە پرواز و بمباران گستردە مناطق مختلف داخل و اطراف شهر عفرین به نیروی هوایی ترکیە گواه این توطئە مشترک است.

ایالات متحد آمریکا نیز با سیاست امپریالیستی و منفعت طلبانه خود برای چندمین بار اثبات نمود کە حمایت آنها از “یگانهای مدافع خلق” از سر ناچاری ، ریاکارانه و به منظور استفادە از آنان در جنگ داخلی سوریە و در تقابل با رقبای جهانی و منطقەای بودە است.

همراه با یورش ارتش ترکیە به عفرین ، موجی از اعتراضات و همبستگی مبارزاتی در حمایت از مردم مناطق جنگ زدە در کانتونهای سە گانه ، در داخل ترکیە ، در کشورهای مختلف اروپا ، در اقلیم کردستان عراق به راه افتادە است . اردوغان و دولت و حزب مطبوعش هرگونه اعتراض و تظاهرات در داخل ترکیە در حمایت از عفرین را ممنوع نمود. اعتراضات و مبارزات شورانگیر در حمایت از عفرین ، یادآور حمایت جهانی از شهر مقاوم کوبانی است. مقاومتی که آغاز حرکتی بود، که به شکست نهائی، خلافت اسلامی “داعش” منتهی شد.

مردم کردستان ایران کە درس و تجربه گرانبهایی در حمایت ازمقاومت مردم کوبانی دارند و هم اکنون درگیر نبرد حق طلبانه با رژیم سرکوبگر اسلامی حاکم بر ایران هستند کە ٣٨ سال قبل فتوای جهاد علیە آنان را صادر کرد، از هرکس دیگری بیشتر رنج و آزارهای مردم عفرین و دیگر مناطق کردستان سوریە تحت حاکمیت دولت اسد ، گروهای تروریست و اکنون حکومت فاشیست اردوغان را درک و لمس میکنند. اکنون بار دیگر وظیفە مردم مبارز کردستان ایران است کە در حمایت از مردم عفرین به هر شکل و امکان ممکن اقدام نمایند و باردیگر روح انساندوستی و همسرنوشتی خود را با مردم عفرین و مناطق مورد هجوم قرار گرفتە ، در دل نارضایتی و اعتراضات روزانه خود علیە جمهوری اسلامی ، نشان دهند.

کومەلە ضمن محکوم نمودن یورش درندانه ارتش ترکیە علیە مردم عفرین و حمایت و پشتیبانی از خواست و مبارزە حق طلبانه آنان، از همه مردم کردستان و ایران ، از مبارزین انقلابی خارج کشور، از سازمانها ، احزاب ، نهادها و تشکل های کارگری و انساندوست ، درخواست میکند با سازمان دادن اعتراضات و کمپین ها مبارزاتی ، با اقدامات متحدانه و همبستە در محکومیت یورش جنایتکارانه ارتش ترکیە به کانتون عفرین و در حمایت و پشتیبانی از مردم رنج کشیدە این مناطق یک صدا به پا خیزند و تجربه حمایت ، پشتیبانی و پیروزی از کوبانی را بار دیگر زنده سازند . ما تردید نداریم کە اردوغان و ارتش اشغالگر ترکیە نیز بەسان “داعش” کە در یورش به کوبانی شکست خورد ، آنان نیز در عفرین شکست خواهند خورد. شکستی کە امیدواریم سرآغاز شکست اردوغان و “اک پارتی” در داخل و خارج ترکیە باشد، شکستی کە بی تردید گامی بلند در جهت کاستن از رنج و آزار مردم ترکیە و کل منطقە خواهد بود.

کومەلە – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

١ بهمن ١٣٩٦برابر با ٢١ ژانویە ٢٠١٨