حزب کمونیست ایران

اعتراض آتش نشانان شهرداری خرمشهر

روز پنجشنبه 29 خردادماه،آتش نشانان شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت چندین ماه حقوق معوقه خود دست به اعتراض زدند.

بنا به این گزارش،کارگران شهرداری خرمشهر 3 ماه مطالبات مزدی دارند. آنها می گویند:علی رغم تذکرات قبلی، عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری خرمشهر همچنان ادامه دارد.گفتنی است این کارگران همچنین نسبت به عدم تبدیل وضعیت خود نیز اعتراض دارند.