حزب کمونیست ایران

اعتراض اهالی شاوور

روز پنجشنبه 28 فروردین ماه،جمعی از اهالی شاوور نسبت به دود ناشی از شرکت فولاد پارس هفت تپه در نزدیکی این شهر دست به اعتراض زدند.

به گفته مردمان معترض،دود ناشی از شرکت فولاد پارس هفت تپه در حالی امان مردم شهر شاوور را بریده است که بعضی از کارگران شاغل در شرکت این شهر را بدون دلیل موجه اخراج کردند و حتی با واسطه ی اداره کار نتوانستند سرکار برگردند.