حزب کمونیست ایران

اعتراض اهالی مرزیجران اراک

روز چهارشنبه 11 خرداد ماه، جمعی از اهالی روستای مرزیجران اراک در اعتراض به تصرف املاکشان توسط ارداره اوقات با تراکتورهایشان جاده این روستا را مسدود کردند.

یکی از اهالی معترض روستا در این باره می گوید، چند سالی است که اداره اوقاف سعی دارد روستای آنها را وقفی اعلام کند.  وی افزود،  علیرغم اینکه هیچ مدرکی دال بر وقفی بودن روستای مرزیجران نیست اما اوقاف هر چند وقت یک بار از اهالی روستا شکایت می‌کند.

یکی از اهالی معترض روستا در این باره می گوید، چند سالی است که اداره اوقاف سعی دارد روستای آنها را وقفی اعلام کند.  وی افزود،  علیرغم اینکه هیچ مدرکی دال بر وقفی بودن روستای مرزیجران نیست اما اوقاف هر چند وقت یک بار از اهالی روستا شکایت می‌کند.