حزب کمونیست ایران

اعتراض بازنشستگان بانکها در تهران

روز شنبه ۹ اسفند ماه، تجمع اعتراضی بازنشستگان بانکها در تهران، در برابر صندوق بازنشستگی بانکها برگزار شد.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران بانک‌های مختلف با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر صندوق بازنشستگی بانک‌ها، خواستار اجرای دقیق همسان‌سازی و بهبود معیشت خود شدند. در تجمع اعتراضی بازنشستگان بانکها در تهران، ضمن درخواست اصلی خود که برآورده شدن مطالبات‌شان بود، نسبت به عدم اجرای درست همسان‌سازی نیز معترض بودند. بازنشستگان و مستمری‌بگیران معترض در این تجمع اعتراضی گفتند: “قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان بانک‌ها به درستی و کامل اجرا نمی‌شود و این موضوع سبب گردیده است که این بازنشستگان از بسیاری مزایای مزدی خود محروم شوند.” تجمع کنندگان افزودند: یکی دیگر از خواسته‌های آنها اجرای همسان‌سازی به صورت کامل و ۹۰ درصدی همانند بازنشستگان دولتی است.