حزب کمونیست ایران

اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی در تبریز

شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، روز شنبه ۱۸ بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان کانون بازنشستگان تبریز دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض در تجمع خود خواستار استعفای رئیس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان ‌شرقی شدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تبریز می گویند: این هیئت مدیره تاکنون در پاسخ دادن به مطالباتشان بی توجه بوده اند و هیچ اقدامی برای رفع مشکلات آنان و پرداخت مطالباتشان انجام نداده اند. گفتنی است این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی همراه بود.