حزب کمونیست ایران

اعتراض بازنشستگان شرکت واحد

صبح امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه جمعی از کارگران بازنششته شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض با برپایی تجمع مقابل ساختمان شورای شهر تهران خواستار پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود و همچنین پرداخت 4 درصد حق بیمه خود در مشاغل سخت و زیان آور از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتاعی شدند. معترضان با در دست داشتن دست نوشته هایی اعلام کردند، در صورت عدم پاسخگویی به خواسته هایشان دست به تجمع گسترده تری خواهند زد.