حزب کمونیست ایران

اعتراض بازنشستگان نسبت به افزایش ناچیز مستمری‌ها

روز پنجشبنه 1 خرداد ماه جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی با برپایی تجمعی نسبت به افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها که سازمان تامین اجتماعی به دولت ارسال کرده، اعتراض کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند: آنها با افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها مخالفند و این موضوع را بارها در این دو ماه اعلام کرده اند. معترضان افزودند سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به اعتراضات کارگران و بازنشستگان اقدام به افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها کرده است. بازنشستگان خواستار آن هستند افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد ملغی شود. آنها با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مبنی بر لزوم افزایش مستمری بازنشستگان به اندازه هزینه‌های زندگی می‌گوید: این ماده قانونی هرگز اجرا نشده است.