حزب کمونیست ایران

اعتراض به حضور نیروهای امنیتی در مجتمع هفت تپه

روز جمعه 16آبانماه  برای دومین روز متوالی، بعد از حضور نیروهای های یگان ویژه و  ممانعت از ورود ۱۵ نفر از کارگران نیشکر هفته تپه توسط نیروی انتظامی، تمامی کارگران بخش‌های صنعتی در حمایت از همکاران خود محل کار خود را ترک کرده و به صورت راهپیمایی به طرف درب ورودی شرکت رفته  و حضور و عملکرد  نیروهای انتظامی را محکوم کردند.

برپایه گزارش منتشره،  از شب چهارشنبه شب ۱۴ آبان ماه  یک اتوبوس از نیروهای یگان ویژه در شرکت نیشکر هفت تپه مستقر شده‌اند. بنا به گفته منابع کارگری در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، همزمان با حضور و استقرار نیروهای ویژه در شرکت نیشکر هفت تپه، روز پنجشنبه، از ورود ۱۵ نفر از کارگران  از جمله “ابراهیم عباسی منجزی، حمید ممبینی، یوسف بهمنی، مسعود حیوری، عادل سرخه، حسن کهنکی، حسین حمدانی، محمد حمدانی، محمد امیدوار” به شرکت ممانعت به عمل آمده است.