حزب کمونیست ایران

اعتراض جنگلبانان استان مازندران

گروهی از جنگلبان استان مازندران روز شنبه ۷ مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تحمع زدند.

به گفته نماینده معترضان “با گذشت بیش از چهار ماه از شروع سال جاری، حافظان جنگل، نیروها و قرق‌بانان در استان مازندران تنها حقوق فروردین ماه خود را دریافت کرده و چهار ماه است هیچگونه حقوق و دستمزدی دریافت نکرده اند.” وی همچنین “قرارداد های نامشخص و عدم‌ پرداخت به موقع حقوق دغدغه جدی کارگران و حافظان جنگل در استان مازندران بوده و به دلیل نامشخص بودن قراردادهای کاری آنها، این کارگران نه تنها از امنیت شغلی برخوردار نیستند بلکه از حداقل‌ های زندگی، حقوق و دستمزد و حق داشتن بیمه ‌نیز، محروم‌ می باشند.”