حزب کمونیست ایران

اعتراض دامنه دار کارگران پتروشیمی فن‌آوران

کارگران پتروشیمی فن‌آوران بار دیگر در روز دوشنبه 6 دیماه  با بر پایی تجمعی گسترده تر در محوطه شرکت خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.

زمزمه‌های تبدیل وضعیت برای تعداد محدودی از نیروهای شاغل در این پتروشیمی به گوش می‌رسد؛ کارگران بابرپایی این تجمعات از مدیران این واحد می خواهند اگر قرار است تبدیل وضعیت صورت بگیرد، همه کارگران باید تبدیل وضعیت شوند. پتروشیمی فن‌آوران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا است که کارگران پیمانکاری آن نسبت به تبعیض مزدی و تفاوت در شرایط مزد و حقوقی خود اعتراض دارند