حزب کمونیست ایران

اعتراض دانشجویان به کیفیت بد غذا

شورای صنفی دانشگاه تهران نوشت که دانشجویان در اعتراض به حجم و کیفیت بد غذای سلف،روز شنبه 29 مهرماه،ظرف غذای خود را مقابل سلف رها کردند تا شاید صدای اعتراض آن‌ها به مسئولین دانشگاه برسد.

این شورا همچنین نوشت:حامی اعتراضات مسلمات‌آمیز و به حق دانشجویان تا حصول نتیجه به پایداری مورد قبول در کیفیت غذا می‌باشد.گفته میشود که شورای صنفی دانشگاه تهران در ترم جاری جلسات مختلفی با مسئولین معاونت دانشجویی مساله کیفیت غذا را مطرح کرده بود اما این جلسات همچنان بی نتیجه مانده است.به‌رغم اینکه پیمانکار سلف تغییر کرده،اما همچنان نتوانسته آنچه انتظار دانشجویان است را برآورده کند.