حزب کمونیست ایران

اعتراض دانشجویان خوابگاه کوی بهشتی

روز سه شنبه 26 آذرماه، دانشجویان خوابگاه کوی بهشتی در اعتراض به کشتارهای سازماندهی شده دست به تجمع زدند.

دانشجویان معترض با سردادن شعارهایی از جمله “از خون جوانان وطن لاله دمیده، عدالت کجایی” انزجار خود را نسبت به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم، کشتار معترضان، افزایش فقر و گرانی و همچنین شرایط بد سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه ابراز کردند. در جریان این تجمع بیانیه ایی توسط دانشجویان قرائت گردید که در آن آمده بود، “برای پیشبرد این اعتراضات و رسیدن به خواستهای به حق خود باید هر چه سریعتر شوراهای سازماندهی اعتراضات در دانشگاهها تشکیل شود تا در اقدامی سراسری تر و همچنین در هماهنگی با سایر جنبشهای موجود در سطح جامعه، یک مبارزه منسجم تر و گسترده تر را برای رسیدن به خواستهای خود در پیش بگیریم”