حزب کمونیست ایران

اعتراض دانشجویان دانشگاه شریف

روز دوشنبه 21 مرداد ماه، دانشجویان دانشگاه شریف، اعتراض خود را نسبت پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی به نمایش گذاشتند.

به گفته دانشجویان معترض، امسال برخلاف دو سال قبل که پذیرش دانشگاه شریف در پردیس این دانشگاه لغو شده بود دوباره از سر گرفته شده است. آنها می گویند هدف این کار تامین مخارج دانشگاه و تامین کسری بودجه دانشگاه عنوان شده است. دانشجویان معترض معتقدند، این اقدام دانشگاه در راستای پولی کردن آموزش و کالایی کردن مدرک تحصیلی است و در انتها باعث پایین آمدن ارزش و اعتبار دانشجویان می شود.