حزب کمونیست ایران

اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

روز یکشنبه 3 آذرماه  جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران و در اعتراض به کشتار معترضان دست به تجمع زدند.

دانشجویان معترض با برپایی تجمع در محوطه دانشگاه و سردادن شعارهایی از جمله “دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد”، “دانشجو، کارگر، معلم اتحاد اتحاد” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نسبت به وضعیت معیشتی، تداوم قطعی اینترنت در برخی از شهرهای کشور و همچنین بازداشت گسترده دنشجویان اعتراض کردند.