حزب کمونیست ایران

اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

روز سه‌شنبه ۹ دیماه، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با برگزاری تجمعی اعتراضی خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع این دانشجویان در اعتراض به تصمیمات ناگهانی آموزش دانشگاه در مورد زمان محدود هر سوال و نیز عدم توجه به خواسته های دانشجویان در زمینه مشکلات آموزش مجازی و عدم ارائه امکانات مناسب محافظتی به کارآموزان و کارورزان صورت گرفت.