حزب کمونیست ایران

اعتراض دوباره کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر

جمعی از کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر روز سه شنبه ۵ بهمن ماه برای دومین روز دست از کار کشیده و با برگزاری تجمع اعتراضی در محل کار خود خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

کارگران در این خصوص عنوان کردند: “خواسته آنها به رسمیت شناخته شدن نماینده کارگران از سوی کارفرما می باشد. با اینحال کارفرما هیچ اهمیتی به این موضوع نداده و ۵ نفر از همکارانشان از جمله نماینده کارگری را ممنوع الورود کرده است.