حزب کمونیست ایران

اعتراض رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد

جمعی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد که بیش از یک سال است بیکار می باشند با بر پایی تجمعی خواستار بازگشت به کار خود شدند.

رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد بر اثر بی‌توجهی مدیریت شهرداری، اتوبوس‌هایشان بیش از یک سال است که در پارکینگ متوقف است. این رانندگان می‌گویند اتوبوس‌هایشان با پایان تاریخ اعتبار کپسول گاز، در پارکینگ سامانه شماره ۵ متوقف است. بسیاری از آنها بیش از یک‌سال است که بدون درآمد در سخت‌ترین شرایط معیشتی به‌سر می‌برند. در طی این مدت مدیریت شهرداری و شرکت واحد با سلب مسئولیت از خود مشکل تامین قطعات اتوبوس‌ها را به یکدیگر پاس می‌دهند. رانندگان نیز در این وسط سرگردان و بدون درآمد در وضعیت نامشخص و نگرانی به‌سر می‌برند.