حزب کمونیست ایران

اعتراض رانندگان مخابرات در چندین استان کشور

به گزارش منتشره، روز یکشنبه 1 دیماه، جمعی از رانندگان مخابرات در استانهای مختلف کشور در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و وضعیت نامناسب معیشتی خود به طور جداگانه در محل کار خود دست به تجمع زدند.

با افزایش نرخ بنزین، کاسبی گروه‌های بسیاری کساد شده است؛ از آن جمله رانندگان شرکت مخابرات ایران که می‌گویند با افزایش قیمت سوخت، دیگر کار کردن به‌صرفه نیست. این رانندگان در چند استان کشور از جمله استان خوزستان و مرکزی، در اعتراض به شرایط معیشتی خود دست به یک تجمع زدند. آنها می‌گویند: قرارداد سراسری خدمات خودرویی، می‌تواند تاحدودی معاش آنها را بهبود ببخشد اما به بهانه های مختلف در این استان‌ها اجرا نمی‌شود.