حزب کمونیست ایران

اعتراض زندانیان زندان کرج به اجرای حکم اعدام

روز شنبه 26 آذر ماه در پی انتقال چند زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم، زندانیان زندان کرج با ماموران رژیم درگیر شدند.

از قرار معلوم مسئولان زندان در حال انتقال ۴ تن از زندانیان محکوم به اعدام برای اجرای حکم آنها بودند که با اعتراض و سر دادن شعارهایی علیه حکومت از طرف زندانیان مستقر در سالن های ۲، ۳ و ۵ مواجه شدند. اعتراض زندانیان با دخالت گارد به درگیری و خشونت کشیده شد و بیش از صد تن از زندانیان دچار جراحت شدند. زندانبانان برای سرکوب اعتراض صورت گرفته به تیراندازی متوسل شدند. رسانه‌های رسمی ایران از کشته شدن «یک زندانی» در جریان این درگیری و انتقال «چند تن دیگر از زندانیان» به بهداری زندان برای مداوا خبر داده اند.