حزب کمونیست ایران

اعتراض سراسری بازنشستگان شهرهای مختلف

طبق فراخوان از پیش اعلام شدهایی، روز سه شنبه 9 اسفند ماه بازنشستگان استانهای مختلف در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

بازنشستگان در استانهای اصفهان، خراسان رضوی، لرستان، اردبیل، مرکزی، کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمان، هرمزگان، تهران، همدان و کرمانشاه  در این روز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار اجرای آیین نامه ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصدِ سابق و پرداختِ رفاهیات و سهم خواروبار شدند.  گفتنی است این تجمعات ساعت ده صبح در تهران مقابل مجلس، سازمان برنامه و بودجه و در شهرستان ها در مقابل مراکز استانداری و فرمانداری برگزار شد.