حزب کمونیست ایران

اعتراض شهروندان افغانستانی ساکن سوئد

روز دوشنبه 26 خرداد ماه جمعی از شهروندان افغانستانی ساکن سوئد با برپایی تجمعی در استکهلم و یوتبوری نسبت به اعمال خشونت در برابر مهاجران افغانستانی در ایران اعتراض کردند.

در استکهلم تظاهرکنندگان در مقابل سفارت ایران شعار ” کشتن افغانستانی ها را متوقف کنید” سر دادند و در برابر خشونت مرزبانان و پلیس با مهاجران افغانستانی در ایران اعتراض کردند. همچنین تظاهرات مشابهی نیز در یوتبوری برگزار شد. پخش تصاویر آتش‌سوزی موتر حامل مهاجران افغانستانی در یزد که گفته می‌شود در اثر تیراندازی پلیس آتش گرفته، شعله اعتراضات گسترده را روشن کرد. در این تصاویر کمی دور تر از محل آتش سوزی و در کنار جاده پسر جوانی ایستاده و با فریاد می‌گوید “کمی آب بیار که سوختم” دقیقا همین جمله شعار اعتراضات زیادی در سوید نیز شد. گفته می‌شود در نظر است تظاهرات اعتراضی در همین راستا در شهر مالمو در جنوب سویدن نیز در جریان این هفته برگزار شود.