حزب کمونیست ایران

اعتراض شهروندان بوکان علیه افزایش نرخ بنزین

روز یکشنبه 26 آبانماه، شهروندن مبارز بوکان در اعتراض به افزایش نرخ بنزین به خیابان آمدند.

در جریان این تظاهرات نیروهای رژیم بە سوی معترضین آتش گشودەاند و دست کم ٤ نفر از شهروندان بوکان جان خود را از دست داده و بیش از 20 نفر دیگر نیز به شدت زخمی شدند.   گزارشات رسیدە حاکی است که معترضان در بوکان علیرغم افزایش سرکوبگریهای ماموران رژیم و بگیر و ببندها کماکان در در خیابان مانده و چندین ادارە حکومتی را بە تصرف خود در آوردەاند.