حزب کمونیست ایران

اعتراض فرهنگیان خرید خدمت در تهران

شماری از فرهنگیان خدمات آموزشی تهران روز شنبه 28 تیر ماه نسبت عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و حق بیمه خود دست به اعتراض زدند.

معترضان که تاکنون چندین بار در پی تهدید به اخراج تجمعات خود را لغو کرده اند اینبار با برپایی تجمع مقابل ساختمان آموزش و پرورش خواستار پرداخت 6 ماه دستمزد معوقه و همچنین پرداخت حق بیمه های خود شدند. آنها همچنین می گویند درصورت عدم پرداخت کلیه مطالباتشان دست به اعتصاب خواهند زد.