حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان آزاد و خرید خدمتی در تهران

روز پنجشنبه 15 اسفند ماه شماری از معلمان آزاد و خرید خدمتی در تهران نسبت به سطح نازل دستمزدهایشان در سال آینده اعتراض کردند.

این معلمان که دستمزد آنها ساعتی و براساس حقوق ساعتی وزارت کار حساب می‌شود، معمولاً دستمزد ماهانه آنها از حداقل حقوق کارگری نیز کمتر است و بابت عدم توجه مقامات به معیشتشان اعتراض دارند. این معلمان در حالی نسبت به عدم اجرای قانون کار یکسان- مزد یکسان در آموزش و پرورش اعتراض دارد که به گفته آنها، بیمه معلمان آزاد نیز بر حسب ساعات تدریس پرداخت می‌شود و گاهی در یک ماه، برای ده روز نیز حق بیمه واریز نمی‌شود.