حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان تازه استخدام شده

جمعی از معلمان تازه استخدامی،  روز یکشنبه 17 اسفند ماه در اعتراض به سطح پایین حقوقهایشان مقابل مجلس رژیم، تجمع کردند.

این معلمان دلیل تجمع خود را اعتراض به پایین بودن میزان حقوق دریافتی خود، عنوان کردند. همچنین رتبه بندی معلمان را تبعیض آمیز دانسته و خواستار همسان سازی حقوق شدند. معلمان ضمن رو نمایی از بنرهای اعتراضی با سردادن شعارهایی از قبیل، “معلمان جوان، قربانی مسئولان” و “عدالت ضعیف است معلم فقیر است” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.