حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان خرید آموزشی در اصفهان

جمعی از معلمان خرید خدمتی اصفهان روز دوشنبه 22 آبان ماه،در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهر دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

تجمع این معلمان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و نادیده گرفته شدن دیگر مطالباشان صورت گرفته است.علاوه براین آنها خواستار تحصیل رایگان برای همه کودکان و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و آزادی همه معلمان زندانی و بسته شدن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای معلمان معترض شدند.