حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان غیررسمی در تهران

جمعی از معلمان تحت پوشش قانون کار روز سه شنبه نسبت به افزایش ۲۶ درصدی پایه مزدی خود دست به تجمع زدند.
به گفته معلمان معترض هفدهم خرداد در جلسه شورایعالی کار بعد از مدتها بحث و چانه‌زنی، حداقل مزد کارگران ۲۶ درصد افزایش یافت؛ حق مسکن نیز ۲۰۰ هزار تومان زیاد شد اما این مولفه، مانند سایر مزایای مزدی از قبیل حق سنوات و بن خواربار به کارگران ساعتی و روزمزد از جمله معلمان آزاد و تحت پوشش قانون کار پرداخت نمی‌شود. با این حساب، معلمان غیررسمیِ تحت پوشش قانون کار فقط حداقل مزد مصوب شورایعالی کار را به صورت ساعتی دریافت می‌کنند؛ حداقل مزدی که بعد از انتظاری طولانی فقط ۲۶ درصد افزایش یافت.