حزب کمونیست ایران

اعتراض معلمان قراردادی بازماندگان طرح مهر آفرین

معلمان قراردادی بازماندگان طرح مهر آفرین  روز یکشنبه 2 شهریور ماه در اعتراض به عدم تعیین تکلیف و وضعیت استخدامی خود مقابل وزارت آموزش پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند

معلمان قرار دادی آموزش و پرورش شامل بازماندگان طرح مهر آفرین شامل معلمان نهضت سواد آموزی و نیز سرباز معلمان  با در دست داشتن پلاکاردهایی که در آن از اعمال تبعیض نسبت به وضعیت استخدامی و عدم تعیین تکلیف خود بعد از سالها خدمت در آموزش و پرورش اعتراض شده بود، خواهان آن شدند که آموزش وپرورش به این وضعیت رسیدگی کند.