حزب کمونیست ایران

اعتراض نیروهای پیمانکاری پتروشیمی بندر ماهشهر

روز شنبه ۱۸ بهمن‌ ماه، جمعی از نیروهای پیمانکاری شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر، در اعتراض به وضعیت شغلی خود، در مقابل حراست شهرک بعثت این شهر، تجمع اعتراضی برپا کردند.

این کارگران معترض، خواستار اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت هستند. از قرار معلوم قرار است که در آینده ای نزدیک، قریب به ۳۰۰ نفر از پرسنل خدمات و امور ورزش پتروشیمی بندر خمینی به این شرکت اضافه شوند و بابت همین موضوع امنیت شغلی افراد عملیات در خطر است.