حزب کمونیست ایران

اعتراض هشت تشکل کارگری ایران

هشت تشکل کارگری و صنفی و مدنی در داخل ایران،روز یکشنبه 19 شهریورماه،با انتشار فراخوانی همگان را در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی دعوت بە اعتصاب و بازگشت بە خیابان‌ها کردند.

این فراخوان به امضای هر یک از شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، ندای زنان ایران، انجمن برق و فلز کرمانشاه، نهاد دادخواهان، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، سندیکای نقاشان البرز و صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد رسیدە است.در این فراخوان قتل ژینا امینی به دست گشت ارشاد،سرآغاز انقلابی عظیم و انسانی علیه هر گونه تبعیض و نابرابری جنسی، جنسیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی خواندە شدە و تاکید شدە است:انقلاب زن، زندگی، آزادی ایران به خاطر ویژگی‌های ذکر شده خیلی سریع مورد حمایت بشریت آزادی‌خواه و مترقی در سراسر جهان قرار گرفت تا حدی که دولت‌های مماشاتگر غربی مجبور به تغییر لحن شدند و انقلاب مردم ایران را به رسمیت شناختند.