حزب کمونیست ایران

اعتراض و اعتصاب رانندگان نيسان باری در شهر دامغان

روز یکشنبه ۱۴اردیبهشت ماه، رانندگان نیسان باری دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

بنا به گزارش منتشره، این کارگران در اعتراض به تعیین‌تکلیف نشدن میزان دستمزدهایشان و هم‌چنین شرایط کاری سخت اعتصاب کرده و مقابل درب بازار تره بار این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.