حزب کمونیست ایران

اعتراض پرستاران به عدم اجری تعرفه گذاری خدمات پرستاری

بنابه گزارشات منتشره، شماری از پرستاران بیمارستانهای مختلف کشور روز سه شنبه 10 دیماه نسبت به اجری تعرفه گذاری خدمات پرستاری به صورت جداگانه دست به اعتراض زدند.

پرستاران سراسر کشور قرار است با شرکت نکردن در مراسم روز پرستار اعتراض خود را نسبت به عدم اجرای قانونِ تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از 13سال از تصویبش بنمایش بگذارند. معترضان می گویند “سال گذشته در روز پرستار وعده‌های بسیار شنیدند اما پرستاران به وعده‌هایی که از پشت تریبون فریاد زده می‌شود و رسانه‌ها تکرار می‌کنند، نیازی ندارند؛ آنها اجرای قانون را خواستار اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می باشند.