حزب کمونیست ایران

اعتراض پرستاران بیمارستان تامین اجتماعی تهران

شماری از پرستاران بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی روز سه شنبه 7 دیماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.

پرستاران سازمان تامین اجتماعی می‌گویند اقداماتشان در سیستم “اچ آی سی” بیمارستانی این سازمان به نام پزشکان ثبت می‌شود. به گفته این پرستاران، ثبت اقدامات آن‌ها به نام پزشکان در حالی است که اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ایجاب می‌کند که اقدامات پرستاران به نام خودشان ثبت شود.  پرستاران با تاکید بر لزوم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، یادآور شدند که سازمان ملزم به اجرای قانون است اما تاکنون در این جهت قدمی را برنداشته است.