حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان اقماری صنعت نفت سراسر کشور

کارکنان اقماری صنعت نفت سراسر کشور روز دوشبنه 18 فروردین ماه به طور جداگانه با برپایی تجمع در محل کار خود نسبت به افزایش روزهای کاری و کاهش روزهای استراحت خود اعتراض کردند.

برنامه کاری کارکنان اقماری شرکت فرآب به صورت 22 روز کار و 8 روز استراحت، برنامه کاری شرکت سازه فرافن به صورت 23 روز کار و 7 روز استراحت، برنامه کاری شرکت اکسیر صنعت باختری به صورت 24روز کار و 6 روز استراحت و برنامه کاری شرکت موسسه دریا ساحل به صورت 22 روز کار و 8 روز استراحت است. این در حالی است که برنامه کاری استاندارد از نظر وزارت نفت به صورت 14 روز کار و 14 روز استراحت تدوین شده است.