حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان دانشگاه شیراز

عصر روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه کارکنان دانشگاه شیراز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و همچنین اخراج 400 نفر از همکاران خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، بسیاری از کارکنان در بخش های تاسیسات و خدمات در آشپزخانه از کار اخراج شده و عده زیادی از کارمندان ادرای نیز باید 15 روز در ماه با نصف حقوق بر سر کار حاضر شوند. آنها افزودند، کارکنان دانشگاه شیراز از زمان پیدایش کووید 19 یا اخراج شده اند یا این که با کاهش ساعت کاری مواجه شده اند.  این موضوع باعث شده، شرایط سخت و طاقت فرسایی وضعیت معیشت آن ها را تهدید کند.