حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان شرکت ملی  _ خدماتی تدارک

جمعی از کارکنان شرکت ملی خدماتی  “تدارک” وابسته به بانک ملی روز یکشنبه ۵ بهمن در اعتراض به وضعیت شغلی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نماينده معترضان در این خصوص میگوید، بعد از پانزده سال قرارداد شرکتی هنوز تبدیل وضعیت نشده اند. حتی بعضی از نیروها با مدرک کارشناسی ارشد حقوق پایه دریافت می کنند و هیچ گونه ارتقای شغلی هم نمی شوند. وی همچنین افزود تاکنون هیچ مسئولی پیگیر این موضوع نبوده است.