حزب کمونیست ایران

اعتراض کارکنان صنعت نفت

کارکنان اقماری شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت روز یکشنبه 11 اسفند ماه در اعتراض به نبود امکانات پیشگیری از ویروس کرونا در محل کار خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، کارکنان  اقماری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که مدت 2هفته را در مناطق عملیاتی نفت بوده و 2 هفته نیز برای استراحت به شهرهای محل اسکان خانواده های خود باز می‌گردند در صورت اسکان در شهرهایی که ویروس کرونا در آنجا شیوع بیشتری داشته ممکن است حامل این ویروس شده و پس از برگشت به محل کار خود ویروس کرونا را میان همکاران خویش گسترش دهند. آنها می گویند تابه امروز اقدامات جدی در این رابطه در دستورکار مسئولین امر قرار نگرفته است.